Menu Tresc
 
Programy dla dzieci
dla dzieci.jpg

Wychodz?c naprzeciw potrzebom oraz d???c do ci?g?ego wspierania i promowania nurkowanie w?ród najm?odszych, stworzyli?my program który ma na celu podtrzymanie zainteresowania nurkowaniem w?ród dzieci, do momentu a? b?d? one wystarczaj?co dojrza?e, aby uczestniczy? w pe?nym kursie nurkowym ko?cz?cym si? certyfikacj? – Junior Open Water Diver.

Proponowane przez nas programy nurkowe przeznaczone s? dla dzieci w wieku 8-15 lat.

 

Jeste?my jedynym centrum w Bydgoszczy wyposa?onym w sprz?t nurkowy dedykowany specjalnie dla dzieci (cz??? elementów zosta?a specjalnie wykonana prze zrenomowanych producentów sprz?tu nurkowego na nasze zamówienie dla grupy wiekowej 7-11 lat).

 

 

Wszystkie zajecia odbywaj? si? na basenie w pe?nym sprz?cie nurkowym (z butl?). Podczas zaj?? uczestnicy poprzez zabaw? zapoznaj? si? z technikami p?ywania w ABC (maska, fajka, p?etwy), obs?ug? sprz?tu nurkowego, zdob?d? umiej?tno?ci nurkowe oraz praktycznie prze?wicz? typowe sytuacje awaryjne.
 
 
Spotkania odbywaja si? raz w tygodniu w piatki - godz. 17:00 i 18:00. W miesi?cach od pa?dziernika do kwietnia.

CENA PROGRAMU: 249 PLN / miesiac

Cena obejmuje wej?cie na basen oraz ca?y niezb?dny sprz?t nurkowy.
    
 
 

W tej kategorii nie ma tymczasem adnych pozycji. Zapraszamy wkrtce!