Menu Tresc
 
Start
Kursy Technical PSAI (kursy nurkowania technicznego)
tn_logo02.jpg

Organizacja PSAI jest jedn? z najstarszych organizacji nurkowania technicznego na ?wiecie. Od wielu lat by?a to ma?a, specjalistyczna organizacja, która z przewa?aj?cej cz?sci zajmowa?a si? szkoleniami zwiazanymi z g??bokim nurkowaniem na powietrzu. Za?o?ycielem tej organizacji jest Hal Watts.
PSAI zosta?a za?o?ona we florydzkiej szkole nurkowej w 1962 roku przez Hala Watts'a w Orlando na Florydzie.
Podczas wielkiego rozwoju agencji nurkowych w latach 80-tych PSA sta?o sie czo?ow? organizacj? nurkow?. PSA starannie dobiera?o instruktorów, jednocze?nie dbaj?c o zachownie techniki nurkowania. Wiele organizacji ceni?o program PSA za wysok? jako?? i mo?liwo?? zdobycia certyfikatu.
Teraz PSAI ma swoj? central? w Ocala na Florydzie oraz swoje mi?dzynarodowe przedstawicielstwa na ca?ym ?wiecie: Ameryka. W?ochy, Anglia, Czechy, Polska. PSAI nieustannie rozwija grono swoich instruktorów i nurków starannie przestrzegaj?c standardów i procedur.
Podczas spotkania cz?onków organizacji na pocz?tku 2005 roku, struktura kursów zosta?a zrekonfigurowana. Schemat zosta? ustalony w??czaj?c logiczn? scie?k? programu rozsze?onego, tradycyjna scie?ka treningowa nurkowania g??bokiego z Nitrox do Trimix i scie?ki Rebreather’owej. Ta technika daje perspektywe studentom skoncentrowania sie na najwa?niejszych i g?ównych aspektach szkolenia, bez tracenia czasu na wykonywanie zb?dnych (na ten czas) zada?. W tym samym czasie, ka?dy ucze? PSA otrzyma najwy?szej jako?ci szkolenie prowadzone przez znakomitych instruktorów. Szkolenia i instrukcje PSAI opieraj? si? na wizualnym przedstawieniu i omówieniu zagadnie?.

Wszystkie kursy prowadzimy w konfiguracji BACKMOUNT lub SIDEMOUNT w zale?no?ci od preferencji uczestników.

Diagram szkole? PSAI
Tytu pozycji
DPV Open Water Diver
ABC Tec - Advanced Buoyancy Control
Advanced Nitrox Diver
Extended Range Nitrox Diver
Trimix Diver LEVEL I (Fundamentals) - 60m
Trimix Diver LEVEL II (Expedition) - 75m
Trimix Diver LEVEL III (Explorer) - 100 m
Cennik kursw