Menu Tresc
 
Start arrow Serwis sprz?tu
Serwis
01.01.2020.
ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZE?STWO -KA?DEGO ROKU WYKONUJ PRZEGL?D SERWISOWY SWOJEGO SPRZ?TU NURKOWEGO
 
Aquatek.pl
Wg. statystyk (dla Europy Wscodniej)  przyczyn? 11,7% wypadków nurkowych by? niew?a?ciwie funkcjonuj?cy sprz?t. Dalsza analiza wykazuje, ?e 82,5% tych tragicznych zdarze? mo?na by unikn?? gdyby ich uczestnicy dokonywali regularnych (zalecanych raz w roku) przegl?dów kontrolno-serwisowych swojego sprz?tu. Na podsatwie analiz wypadków stwierdzono, ?e najcz??ciej defektowi z powodu niedba?o?ci i braku ingerencji serwisanta ulegaj?:Image
 • inflator jacketu (mechanizm przycisku dodawczego / samoczynne nape?nianie si?)
 • zawory nadmiarowe jacketu (z?e przyleganie do gniazda / samoczynny wyp?yw powietrza)
 • zawór dodawczy suchego skafandra (mechanizm przycisku dodawczego / samoczynne nape?nianie si?)
 • g??boko?ciomierze analogowe (zu?ycie lub uszkodzenie membrany / brak lub niew?a?ciwe wskazanie)
 • manometry (rozszczelnienie zakucia w??a lub z??cza obrotowego / wyp?yw powietrza)
 • automaty oddechowe (zu?ycie grzybka / sta?y wydatek; zu?ycie o-ringów / wyp?yw powietrza; osady z brudu i dzia?ania s?onej wody / "b?blowanie" automatu; zabrudzenie zaworków wylotowych / podaje wod?; uszkodzenie ustnika / podaje wod?; wilgo? wewn?trz I i II stopnia / zamarzanie automatu)
Z powy?szego wynika, ?e najbardziej celowym z punktu widzenia naszego bezpiecze?stwa jest dokonywanie co rocznych przegl?dów nast?puj?cych elementów naszego sprz?tu nurkowego:
 1. automat oddechowy + octopus
 2. kamizelka ratunkowo-wyporno?ciowa (jacket)
 3. przyrz?dy pomiarowe
 4. zaworki suchego skafandra
Dodatkowo, obowi?zkowo co najmniej raz w roku, powinni?my przeprowadzi? inspekcj? wizualn? naszej butli nurkowej oraz przegl?d zaworu butli.  A wg. aktualnych przepisów, co dwa lata odnowi? legalizacj? butli.
 
UWAGA! zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami punkty nape?niania butli nurkowych nie mog? nape?nia? butli bez wa?nej legalizacji!!! 

POSIADAMY AUTORYZACJE NA SERWISY AUTOMATÓW NAST?PUJ?CYCH FIRM

APEKS 

AQUALUNG

COLTRI SUB 

POSEIDON

SCUBATECH

SEAC SUB

SUBGEAR

SOPRASSUB

OCEANIC

HOLLIS

AERIS

UWAGA! PODEJMUJEMY SI? RÓWNIE? PRZEGL?DU I NAPRAW SPRZ?TU INNYCH FIRM

UWAGA! PRZYGOTOWUJEMY AUTOMATY, ZAWORY I BUTLE DO PRACY Z CZYSTYM TLENEM!!!

posiadamy potwierdzaj?c? wiarygodno?? serwisu tlenowego certyfikacj? PSAI O2 SERVICE TECHNICIAN

W ofercie mamy równie? szkolenia PSAI TECHNIK CZYSTO?CI TLENOWEJ na poziomie serwisant oraz instruktor.

 

CENNIK PRZEGL?DU SERWISOWEGO

NAZWA SPRZ?TU

CENA SERWISU

Automat oddechowy I i II st. + octopus + manometr

180,00 z? + serwis kit (wg cennika danego producenta)

Automat oddechowy I i II st.

130,00 z? + serwis kit (wg cennika danego producenta)

I lub II stopie? (oddzielnie)

70,00 z? + serwis kit (wg cennika danego producenta)

Regulacja automatu (I lub II st.)

15,00 z?

Jacket

60,00 z?

Manometr (wymiana uszczelnienia ??cznika)

20,00 z?

Zawór butli

50,00 z?

 Zawór lewy / prawy / manifold  120 PLN

Inspekcja wizualna butli

20,00 z?

Renowacja butli (czyszczenie, usuni?cie rdzy)

50,00 z? – 100,00 z? w zale?no?ci od stanu

Czysto?? tlenowa butli + serwis i czysto?? tlenowa zaworu

100 z? 

Legalizacja butli

100,00 z?

 
UWAGA! Us?uga serwisowa expresowa (jeden dzie?) + 100%
 
UWAGA! CZYSTO?? TLENOWA +50% danej us?ugi w standardzie
 
Przegl?d serwisowy obejmuje czynno?ci:
 1. demonta? sprz?tu na cz??ci sk?adowe
 2. usuni?cie zabrudze? (metoda mycia ultrad?wi?kami)
 3. odt?uszczenie
 4. wymiana elementów eksploatacyjnych - tzw. serwis kit, dostarczany przez producenta danego elementu wyposa?enia (obejmuje: wszystkie uszczelki typu o-ring, elementy uszczelniajace tj. grzybki, zaworki listkowe itp.)
 5. monta? i regulacja do parametrów podanych przez producenta

 

Image

   
  UWAGA! Naprawa uszkodzonego sprz?tu oraz zwi?zana z ni? wymiana uszkodzonych elementów wykracza poza zakres czynno?ci przegl?du serwisowego.
   
  UWAGA! W przypadku bardzo z?ego stanu automatu przez który wygenerowany zostanie znacznie d?u?szy czas pracy serwisanta (problemy z demonta?em, uzykaniem odpowiedniej czysto?ci elementów itd) doliczamy 50% do ceny serwisu (robocizny).
  Zmieniony ( 19.01.2020. )