Menu Tresc
 
Start arrow Wyjazdy nurkowe arrow Zagraniczne arrow Kamienio?om Wildschutz 04-07.IV
Kamienio?om Wildschutz 04-07.IV
29.01.2019.

TERMIN

  04 - 07 kwietnia 2019 

NURKOWANIE

Wzorcowo prowadzona baza Tauchschule Buder przez rodzin? Buder. Po wjechaniu na jej teren, w oczy od razu rzuca si? czysto??, ?ad i porz?dek. Przed wej?ciem do centrum znajduje si? obszerny plac z przygotowanymi wiatami do przebierania si?. S? tutaj sto?y, krzes?a, wieszaki na sprz?t nurkowy, basenik do p?ukania sprz?tu, jest te? specjalnie wydzielone miejsce na grilla. W budynku bazy jest sklep nurkowy, kafejka. Oczywi?cie jest tutaj serwis, wypo?yczalnia sprz?tu oraz nabijanie butli powietrzem i nitroksem.
Image
Zbiornik ma wymiary 270m szeroko?ci i oko?o 300d?ugo?ci. Na wi?kszej cz??ci akwenu dno znajduje si? na g??boko?ci 50-56m tylko w cz??ci przylegaj?cej do po?udniowo-zachodniej ?ciany kamienio?omu znajduje si? wyrobisko w kszta?cie nerki (zajmuj?ce obszar 230 x 80m)  gdzie dno znajduje si? na 69-70m.
?ciany kamienio?omu od strony pó?nocnej tzn. tam gdzie wchodzi si? do wody stromo opadaj? na 48 -50m jest tu troch? urokliwych g?azowisk w ?ród, których mo?na spotka? ryby. Od strony po?udniowej na g??boko?ci 48m nad najg??bsz? cz??ci? kamienio?omu znajduje si?  taras szeroko?ci 3-4m, który w czasach ?wietno?ci kamienio?omu wykorzystywany by? jako droga, biegnie ona w jedn? stron? w kierunku windy wydobywczej a w drugim kierunku opada na 50m i okr??a ca?e zag??bienie. Do dzi? zachowa?a si?  metrowej wysoko?ci sk?adaj?ca si? ze s?upków i dwóch stalowych lin barierka bezpiecze?stwa.

Pod wod? znajduje si? mnóstwo atrakcji, g?ownie s? to pozosta?o?ci po kopalni granitu. Wi?kszo?? z nich znajduje si? w cz??ci wschodniej i po?udniowej kamienio?omu, g?ownie na znajduj?cym si? tam dnie, czyli oko?o 40-50m, lub ?cianach tej cz??ci kamienio?omu.  Znajduje si? tu ma?y zadaszony budynek stacji pomp w wielki silnikiem elektrycznym wewn?trz, budynek magazynu amunicji, ma?y kiosk przy windzie wydobywczej, sama winda wydobywcza w postaci oczywi?cie szcz?tkowej, ale budz?cej respekt konstrukcji. Równie? droga z barierk? ochronn? jest bardzo ciekawa. W cz??ci zachodniej znajduje si? ma?y bunkier strza?owy (nie widzia?em go - ale na razie).
W cz??ci g??bokiej na 70m znajduj? si? pozosta?o?ci po budynku stacji pomp i konstrukcje elementów towarzysz?cych, czyli rur, podpór, wsporników. Wi?kszo?? "atrakcji" oznaczona jest bojami.

ZAKWATEROWANIE

Typowy niemiecki gasthof

FILMY Z POPRZEDNICH WYJAZDÓW

 

 

CENA:  225 EUR

Cena zawiera 

 • 3 noclegi ze ?niadaniem 
 • op?aty za nurkowanie  
 • opiek? instruktora Aquatek
 • tlen do EAN 50 i tlenowych butli dekompresyjnych
Cena nie zawiera
 
 • dojazdu
 • brakuj?cego sprz?tu
 • ubezpieczenia nurkowego
 
 
 

  ZG?OSZENIA UCZESTNICTWA DO DNIA  20 luty 2019

   

   

  Zmieniony ( 01.02.2019. )