Menu Tresc
 
Start arrow Wyjazdy nurkowe arrow Krajowe arrow HA?CZA 14-17.II
HA?CZA 14-17.II
13.12.2017.

Zapraszamy do wzi?cia udzia?u w wyprawie nurkowej na Suwalszczyzn?. Miejscem noclegowym jest miejscowo?? B?askowizna a akwenem nurkowym s?ynne jezioro Ha?cza. Jezioro Ha?cza najg?ebsze jezioro na ni?u ?rodkowo europejskim 108,5 m. Ca?y brzeg 70 hektarowego jeziora poro?ni?ty jest g?azami dochodz?cymi do kilkudziesi?ciu metrów i kamieniami.

Zimowy termin daje niespotykan? gdzie indziej w Polsce mo?liwo?? po??czenia NURKOWANIA i NART. Niedaleko (18km - 25min jazdy) od naszego zwyczajowego miejsca zakwaterowania znajduje si? naprawd? przyzwoity o?rodek narciarski : O?RODEK NARCIARSKI SZELMENT

TERMIN

14 - 17 luty 2019

RAMOWY PLAN WYJAZDU:

14.02.2019(czwartek) rano wyjazd z Bydgoszczy - wieczorem mozliwe pierwsze jazdy na stoku

15.02.2019 (pi?tek) nurkowania [max 2 dziennie, z brzegu i dla ch?tnych z ?odzi - oczywi?cie je?eli nie b?dzie lodu], pó?ne popo?udnie/wieczór 

16.02.2019 (sobota) jedno nurkowanie, pó?ne popo?udnie/wieczór  - SAUNA z k?piel? w rzece i ognisko

17.02.2019 (niedziela) 1 nurkowanie i po obiedzie powrót do Bydgoszczy

ZAKWATEROWANIE

Zakwaterowanie w gospodarstwie agrotutystycznym po?o?onym w bezpo?rednim s?siedztwie jeziora. W pakiecie nocleg z wy?ywieniem (?niadanie, obiad i kolacja) http://www.suwalszczyzna.com.pl/sienkiewiczowka/

NURKOWANIE 

Opis akwenu


Aquatek.pl
Jezioro Ha?cza -oligotroficzne jezioro rynnowe w Suwalskim Parku Krajobrazowym, najg??bsze jezioro w Polsce. Dno i brzegi pokryte du?ymi g?azami narzutowymi (szczególnie zachodni brzeg), co oprócz czystej wody podnosi jego atrakcyjno??.

Ro?linno?? wodna jest uboga. Przez jezioro przep?ywa rzeka Czarna Ha?cza (wp?yw od pó?nocy wyp?ywa na po?udniu). Jezioro Ha?cza charakteryzuje si? czyst? i bardzo zimn? wod?. Zak?adaj?c, ?e wi?kszo?? nurkowa? przekracza g??boko?? 20m nale?y pami?ta? o ciep?ym skafandrze.
Najbli?sze miejscowo?? Ha?cza, Blaskowizna, Cisówek, Mierkinie, Prze?omka. Przy miejscowo?ci B?askowizna wspania?e miejsce nurkowe (?cianka si?gaj?ca 40m).

Brzeg wschodni:
Poln? drog? doje?d?amy do parkingów przy ?ciankach, po?o?onych na wschodnim brzegu. Klarowanie sprz?tu u?atwiaj? drewniane stoliki. Zej?cie do wody po przygotowanych stopniach. Troch? p?ycizny, uatrakcyjnionej licznymi , ob?ymi kamieniami, któr? pokonujemy zawieszeni nad nieliczn? i mikr? ro?linno?ci?, ale za to w wodzie o wyj?tkowej przejrzysto?ci i ju? jeste?my na ?ciance, z której Ha?cza s?yn??a przez lata, która by?a i nadal jest magnesem przyci?gaj?cym rzesze nurków z Polski i nie tylko. Jedynym przejawem podwodnego ?ycia s? liczne kolonie skorupiaków. Zaczyna si? ju? na 10 metrach, ale najbardziej atrakcyjny jest fragment skalny pomi?dzy 15m a 30 metrem. Na tym odcinku mamy szans? spotka? mi?tusy, kryj?ce si? w jamkach. Swój urozmaicony koloryt zawdzi?cza obecno?ci w skale tlenków ?elaza. Niestety zachowanie , jak mniemam, niektórych kolegów doprowadzi?o do widocznego ju? zniszczenia, tak ska?y jak i przetrzebienia jej mieszka?ców.
Kolejn? atrakcj? dost?pn? z parkingów, jest pó?ka z budz?cym respekt swoimi rozmiarami, pniem drzewa. Niestety i tu rzucaj? si? w oczy efekty dzia?ania kolegów obdarzonych nadmiarem energii, lecz zupe?nie pozbawionych poczucia odpowiedzialno?ci za pozostawienie ?rodowiska w takim stanie, w jakim je zastali?my. Litoral na wschodnim brzegu jest on bardzo ubogi. Wody jeziora , niezbyt bogate w zwi?zki od?ywcze, nie rozpieszczaj? nas nadmiernie bujnym rozwojem ro?linno?ci. Dosy? licznie wyst?puj? natomiast skorupiaki . Uwag? zwracaj?, porozrzucane nadzwyczaj hojnie przez wycofuj?cy si? lodowiec, ró?nej wielko?ci i barwy kamienie.

Brzeg pó?nocny:
Dojazd mo?liwy jest do miejscowo?ci Stara Ha?cza. Ale odleg?o?? od miejsca zaparkowania do brzegu (bardzo mulistego tutaj) jeziora wyklucza praktycznie przeniesienie sprz?tu.
W?asna ?ódka lub ponton jest znacznym u?atwieniem. Ich brak te? nie wyklucza nurkowania. Od tego sezonu istnieje mo?liwo?? wypo?yczenia ?odzi zabieraj?cej maksymalnie 12 nurków, od maj?cego w B?askowi?nie, swoja baz? CN Adriatic. Jest te? mo?liwo?? nurkowania z przewodnikiem . G?ówn? atrakcj? tego brzegu jest skalna ?cianka biegn?ca do 30 m oraz ?róde?ka. Szczególnie to ostatnie nurkowanie pozostawia du?o zadowolenia. Bardzo atrakcyjne s? te? nurkowania w litoralu, gdzie na szerokich wyp?aceniach, w?ród zatopionych drzew, pl?taniny ga??zi i ro?lin wodnych toczy si? bardzo bogate ?ycie. Mo?emy liczy? na spotkanie troci jeziornej. Nurkuj?c w okolicy Starej Ha?czy jak i Uroczyska Pogorza?ek (brzeg pó?nocno-wschodni) nale?y uwa?a? na w?dkarzy.


Brzeg zachodni:
Dojazd do brzegu, z uwagi na strome wzgórze poro?ni?te g?stym lasem, jest praktycznie niemo?liwy. Transport ?ódk? (niekoniecznie Bols) z brzegu wschodniego). Kierujemy si? na widoczne ju? w oddali ?eremia bobrowe. Cumujemy na pó?noc od ich. Wyp?ywamy po powierzchni ok. 30 m od brzegu i zanurzamy si? . Nast?pnie zanurzaj?c si? po stoku musimy podj?? decyzj?. Je?eli pop?yniemy w prawo, to mijaj?c liczne rowy i zag??bienia mamy szans? na odnalezienie niezwyk?ej urody kamiennej ?cianki usytuowanej pomi?dzy 30 a 40 metrem. Miejscowe przebarwienia na czerwono sugerowa?yby obecno?? tlenków ?elaza. Je?eli za? pop?yniemy w lewo odnajdziemy na 24 metrach, ilast? ?ciank? z licznymi otworami, by? mo?e gniazdami mi?tusów. ?wiat?o latarki uwypukla jej biel i ostro kontrastuje z czerni? wód jeziora. Wynurzaj?c si? po stoku mamy szans? napotka? podwodne wzniesienie (do ok. 6 m), które ?agodnie przechodzi w dolink? do ok. 15 m, by ponownie ?agodnie wypi?trzy? si? . Litoral w tym miejscu nas raczej nie zachwyci, chocia? jest zdecydowanie bardziej rozbudowany ni? na brzegu zachodnim. Oprócz podwodnej ??ki, ro?linno?? jest raczej nieliczna, a ryby trudno spotka?.

Nieco bardziej na po?udnie na ?agodnie opadaj?cym stoku od 15 do 25 metra mamy okazj? podziwia? g?azowisko. Niektóre kamienie imponuj? swoj? wielko?ci?. Na podwodnym stoku, b?d?cym przed?u?eniem Góry Leszczynowej, odkryte zosta?y dwie kolejne skalne ?cianki. Pierwsza z nich po?o?ona bardziej na po?udnie urywa si? na 30 m , druga stawia wi?ksze wymagania. Jej eksploracj? mo?emy zacz?? dopiero na 26 metrach, a zako?czy? na 38 m. Troch? problemów mo?e sprawi? je odnalezienie. Ale widok pod woda jest tego wart.

RELACJA Z POPRZEDNICH ZIMOWYCH WYPRAW: 

ZIMOWA HA?CZA 2016
ZIMOWA HA?CZA 2017
ZIMOWA HA?CZA 2015  

CENA

 • Noclegi i wy?ywienie 100 z? / doba x 3 doby = 300 z?
 • Op?ata bazowa (Banana Divers) 15z? x 3 dni = 45z?
 • Bicie butli - 1.5z? za litr pojemno?ci butli
 • EAN50 - 3 z? za litr pojemno?ci butli
 • Tlen - 5z? za litr pojemno?ci butli (naliczanie z uwzgl?dnieniem zasady po?ówek- zosta?o do 100bar lub powy?ej 100bar)
 • TMX - cena do sprawdzenie bezpo?rednio przed wyjazdem
 • Nurkowanie z ?odzi (jak nie b?dzie lodu) - 150 z? za wyp?yni?cie (max 8 osób)
 • Op?ata organizacyjna - 99,99z? / osoba nurkuj?ca  i 30 z? /osoba nienurkuj?ca
 • "NARTY" - wypo?yczenie ca?ego sprz?tu w o?rodku Szelment 20z?/3 godz. , 35z?/full day, 1 zjazd w zale?no?ci od u?ywanego wyci?gu 1,5 -3,5 z?
 • SAUNA + ognisko - ok. 30 z? / osoba (w zalezno?ci od liczby osób)

Cena nie obejmuje:

 • Dojazdu
 • Wypo?yczenia uczestnikom brakuj?cego sprz?tu

Zg?oszenia uczestnictwa do 20 stycznia 2019.

  Zmieniony ( 30.12.2018. )