Menu Tresc
 
Start arrow O firmie
O firmie
16.12.2006.

 
Jako firma zaistnieli?my na Polskim rynku nurkowym w 2001 roku. Pocz?tkowo jako Szko?a Nurkowania  a wiod?cym profilem naszej dzia?alno?ci by?y kursy nurkowania. Na przestrzeni 18 lat dzia?alno?ci  sukcesywnie rozbudowywali?my nasz? ofert? i na chwil? obecn? jako Centrum Nurkowania i Biuro Podró?y oferujemy naszym klientom szeroko rozumiany ca?okszta?t us?ug zwi?zanych z nurkowaniem i turystyk?.

Nasza oferta obejmuje:

 • Szkolenia rekreacyjne PSAI
 • Kursy nurkowania technicznego PSAI
 • Kursy nurkowania jaskiniowego PSAI
 • Kursy sidemount PSAI
 • Kursy instruktorskie PSAI (poziom rekreacyjny)
 • Kursy instruktorskie PSAI (poziom techniczny)
 • Kursy instruktorskie PSAI (sidemount)
 • Programy dla dzieci
 • Sprzeda? sprz?tu nurkowego
 • Koordynator na Polsk? marki Soprassub
 • Nape?nianie butli (powietrze, nitrox, trymiks)
 • Wypo?yczanie sprzetu
 • Serwis sprz?tu
 • Wyprawy nurkowe
 • Biuro podró?y
 
Image
  Dlaczego zacz?? u nas? 
  • Przede wszystkim dlatego, ?e zajmujemy si? tylko i wy??cznie nurkowaniem. Nie mamy innych zaj??, nie pracujemy w innych miejscach - to nie jest dla nas zaj?cie "po godzinach".  Przez ca?y rok, 7 dni w tygodniu - jeste?my do dyspozycji i mo?emy realizowa? wszystkie us?ugi z naszej oferty!
  • Mamy sta?e godziny pracy - nie musisz si? umawia?.
  • Naszym g?ównym instruktorem jest Jacek Konikowski - PSAI instruktor roku 2015 i 2016  na ?wiecie!!!
  • Uprawnienia zdobyte w naszej szkole daj? pewno??, ?e w ?adnym miejscu na ?wiecie nikt nie zabroni Wam nurkowa?. Posiadaj?c certyfikat PSAI  mo?ecie na ca?ym ?wiecie wypo?yczy? sprz?t czy te? zdobywa? kolejne stopnie i umiej?tno?ci nurkowe.
  • Cena naszych kursów jest cen? ostateczn?. Nie ma w nich ukrytych kosztów. 
  • Po uko?czeniu kursu zapewniamy mo?liwo?? rozwijania Waszych umiej?tno?ci. Co tydzie? organizujemy nurkowania dla naszych tzw. „teamowiczów” czyli osób które z nami nurkuj? zapewniaj?c im potrzebny sprz?t i organizuj?c ca?o??.
  • Ponadto dla naszych teamowiczów stosujemy preferencyjne ceny podczas zakupów sprz?tu w naszej firmie a na czs ewentualnych napraw dajemy sprz?t zast?pczy. 
  • W naszej pracy kierujemy si? mottem: „work hard, dive easy”. Dlatego zawsze dok?adamy wszelkich stara? ?eby Wasze nurkowania by?y bezpieczne, ciekawe i sprawia?y Wam ogromn? przyjemno?? daj?c relaks po ci??kim tygodniu pracy.

  Nasza kadra
  Image 

   

  Zmieniony ( 09.04.2018. )