Menu Tresc
 
Start arrow Zapisz si? na kurs!
Formularz zg?oszeniowy

Za pomoc? tego formularza mo?esz zg?osi? ch?? uczestnictwa w jednym z naszych szkole?. Zapoznaj si? z poni?szym tekstem, który wyja?nia w jaki sposób planujemy terminy rozpocz?cia kursów. Sprawd? czy odpowiada Tobie jedno z zaplanowanych na najbli?szy czas szkole?. Je?eli nie lub nie ustalili?my jeszcze  precyzyjnie daty rozpocz?cia interesuj?cego Ciebie kursu, najprawdopodobniej do??czysz do kompletowanej aktualnie grupy. 

Szkolenia POZIOMU REKREACYJNEGO prowadzimy przez ca?y rok, aczkolwiek zwyczajowo wprowadzamy przerw? zimow? (od listopada do lutego) dla szkole?, które w ca?o?ci odbywaj? si? w Polsce (??cznie z wodami otwartymi) aby nie generowa? niekorzystnej dla uczestników d?ugiej przerwy mi?dzy ostatnim basenem a pierwszym nurkowaniem na wodzie otwartej. W okresie zimowym istnieje mo?liwo?? uczestnictwa w szkoleniu basenowo-teoretycznym w Polsce i doko?czenie nurkowa? na wodach otwartych podczas którego? z organizowanych przez nas wyjazdów do Egiptu. Kursy rozpoczynamy gdy zbierze si? grupa minimum 4-5 ch?tnych. W sezonie wiosenno-letnim szkolenia zwykle rozpoczynaj? si? co max 1-2 tygodnie.

Kursy z zakresu NURKOWANIA TECHNICZNEGO PSAI i NURKOWANIA JASKINIOWEGO PSAI oraz KURSY SIDEMOUNT prowadzone s? w ma?ych grupach (2-3 osoby) lub indywidualnie i dedykowane dla zaawansowanych nurków. Zatem szkolenia te realizowane s? niezale?nie od pory roku, w terminach ustalonych indywidualnie z uczestnikami.

Programy Pocz?tkowe

 • PROGRAMY DLA DZIECI (7-10 lat) s? cyklicznymi zaj?ciami odbywaj?cymi si? raz w tygodniu w soboty (4 zaj?cia w miesi?cu) w okresie pa?dziernik-maj.
 • Program SPRBUJ NURKOWANIA (INTRO) prowadzimy przez ca?y rok. Oczywi?cie zim? zaj?cia odbywaj? si? wy??cznie na basenie, natomiast w ciep?ych miesi?cach, w zale?no?ci od wyboru uczestnika, mo?emy zanurkowa? zarówno w basenie jak i w jeziorze. Termin realizacji ustalany jest indywidualnie.

 

Wkrótce rozpoczynamy kursy:

OPEN WATER DIVER (kurs podstawowy): 

  ADVANCED OPEN WATER DIVER (kurs zaawansowany) i WSZYSTKIE KURSY SPECJALIZACJI oraz SZOLENIA Z ZAKRESU NURKOWANIA TECHNICZNEGO I JASKINIOWEGO nie wymaga grupy (lub tworzymy grupy wg. zapotrzebowania i zg?szaj?cych si? uczestników), rozpoczynamy szkolenie indywidualnie po zg?oszeniu ch?ci uczestnictwa

   Wi?cej na temat zaplanowanych szkole?

   Wype?nij poni?szy formularz, podaj swoje podstawowe dane i oczekuj na kontakt. Poinformujemy w wybrany przez Ciebie sposób kiedy mo?liwe jest rozpocz?cie szkolenia.

   Uwaga! Poni?szy formularz dzia?a w oparciu o JavaScript. Aktualnie Twoja przegl?darka nie obs?uguje skryptów JavaScript i formularz nie b?dzie dzia?a? poprawnie.