Menu Tresc
 
Start arrow Soprassub dla firm
Soprassub dla firm
22.02.2007.

ImageOd lipca 2004 roku dzia?amy jako koordynator sprzeda?y produktów firmy Soprassub na Polsk?. Naszym zadaniem jest profesjonalna, wysokiej jako?ci obs?uga polskiego rynku, obejmuj?ca ca?okszta?t zagadnie? zwi?zanych ze sprzeda?? produktów Soprassub. Zapraszamy do wspó?pracy firmy zajmuj?ce si? sprzeda?? detaliczn? oraz hurtow?.

Zapoznaj si? z charakterystyk? produktów Soprassub na stronie www.soprassub.com

Zasady dystrybucji w 2017 roku

 Z my?l? o zwi?kszeniu atrakcyjno?ci marki SOPRASSUB oraz poprawy zyskowno?ci pragniemy zaoferowa? Pa?stwu mo?liwo?? zakupu produktów Soprassub bezpo?rednio z fabryki w cenach producenta.

Dla maksymalnego uproszczenia procedury zamawiania i dostawy towaru oraz obs?ugi po sprzeda?nej, jako koordynator Polskiego rynku zapewniamy Pa?stwu:

 1. Pomoc i po?rednictwo w ca?okszta?cie zagadnie? zwi?zanych ze sk?adaniem zamówie?, tj:
  • przyjmowanie zamówie? i przekazywanie ich producentowi
  • sprawdzanie dostepno?ci zamawianych produktów
  • prowadzenie w Pa?stwa imieniu wszelkiej korespondencji z producentem
  • doradztwo asortymentowe oraz techniczne (sprz?towe)
  • doradztwo oraz pomoc w tematach powi?zanych (transportowych, ksi?gowych i bankowych)
 2. Autoryzowany serwis sprzetu oraz szkolenia serwisantów
 3. Obs?ug? ewentualnych reklamacj UWAGA ! dotyczy tylko produktów zamówionych za naszym po?rednictwem w cenach producenta.
 4. GWARANTUJEMY ZGODNO?? CEN Z FABRYCZNYMI CENAMI PRODUCENTA

W/w forma zakupu produktów firmy Soprassub odbywa? si? b?dzie na nast?puj?cych zasadach:

 1. Sk?adanie zamówie? forma pisemna – e-mail
 2. Cena zakupu – fabryczna producenta (wg. cennika w EURO)
 3. Forma p?atno?ci – z góry transferem bankowym na konto firmy  Soprassub, na podstwie faktury Pro-forma lub gotówk? w przypadku odbioru w?asnego UWAGA!  Warunkiem koniecznym dla dokonywania naby?  wewnatrzwspólnotowych jest zarejestrowanie podmiotu jako podatnika VAT UE (NIP poprzedzony jest kodem PL)
 4. Koszt przesy?ki – wg. cennika spedytora,  doliczany do faktury
 5. Termin dostawy – wysy?ka realizowana b?dzie przez producenta max 14 dni od daty dokonania p?atno?ci UWAGA! dotyczy produktów o potwierdzonej dost?pno?ci, dla wyrobów niedost?pnych w chwili sk?adania zamówienia termin dostawy podany bedzie przez producenta.

Jadnocze?nie informujemy, ?e istnieje równie? mo?liwo?? dokonywania ma?ych zamówie? w cenach producenta, aczkolwiek na odmiennych ni? powy?sze warunkach. Firmy zainteresowane tego typu form? zakupu mniejszych ilo?ci towaru, prosimy o kontakt telefoniczny  w uzyskania informacji o warunkach i zasadach wspó?pracy.

Zainteresowanych wspó?prac? prosimy o kontakt – prze?lemy pakiet informacyjny zawieraj?cy pe?n? ofert? Soprassub 2017

Zmieniony ( 21.12.2016. )