Menu Tresc
 
Start
Extended Range Nitrox Diver
16.09.2011.
 Image
 
Cel kursu
Nurkowania poni?ej 45 metrów z d?ugim czasem pobytu na dnie okre?lane s? jako nurkowania Extended Range. Jako gaz denny wykorzystuje si? powietrze do max. g?. 55 metrów, a do dekompresji mieszaniny nitroxowe.
 
*Rekomendowane jest aby kandydat na nurka ER uko?czy? szkolenie Narcosis Management poziom IV, aby poszerzy? swoj? wiedz? nt. nurkowa? ER.

Po uko?czeniu szkolenia kandydat nab?dzie umiej?tno?ci w zakresie:
 • doboru optymalnej mieszanki dennej do planu nurkowania oraz do dekompresji
 • konfiguracji sprz?tu do nurkowania g??bokich w ró?nych warunkach ?rodowiskowych
 • planowania nurkowania i wykonywania nurkowa? do max. g?. 55 metrów
 • planowania zu?ycia czynnika oddechowego przy nurkowaniach g??bokich z dekompresj?
 • monitorowanie i umiej?tno?ci radzenia sobie pod wp?ywem narkozy azotowej
Wymagania wst?pne:
 • wiek min. 18 lat
 • uprawnienia Advanced Nitrox Diver
 • uprawnienia Rescue Diver
 • minimum 75 nurkowa?
 • aktualne badania lekarskie
Czas trwania kursu:
 • min. 8 godzin teori (wyk?ady + ?wiczenia w planowaniu i analizie gazu)
 • min. 6 nurkowania do max. g??boko?ci 55 metrów
Image
Wymagania sprz?towe:
 
Wszystkie kursy prowadzimy w konfiguracji BACKMOUNT lub SIDEMOUNT w zale?no?ci od preferencji uczestników.
 1. zestaw dwubutlowy z separatorem ((dwie niezale?ne butle z zaworem prawym i lewym dla SM)
 2. 2 butle stage czysto?ci tlenowej, min. 7 litrów pojemno?ci
 3. 2 AO z czego jeden wyposa?ony w w?? o d?. min. 1,5 m, 2 AO czysto?ci tlenowej
 4. 3 manomtery (4 dla SM), z czego 2 czysto?ci tlenowej
 5. worek wyporno?ciowy zdublowany, chyba ?e kandydat u?ywa w trakcie nurkowa? suchego skafandra
 6. o?wietlenie dostosowane do warunków kursu (min. 2 ?ród?a)
 7. 2 przyrz?dy do pomiaru g??boko?ci i czasu
 8. maska zapasowa
 9. ko?owrotek z bojk? sygnalizacyjn??ó?ta boja awaryjna
 10. tabliczka z o?ówkiem
 11. urz?dzenie do ci?ci?
Zakres materia?u:
 1. Historia nurkowania ER
 2. Fizyka nurkowania
 3. Zagadnienia z fizjologii nurkowa? ER
 4. Rozwa?ania konfiguracji sprz?tu do nurkowa? g??bokich
 5. Planowania nurkowa? dekompresyjnych
Cena : 1.800 PLN* + 150 PLN licencja
 
* w cen? kursu nie jest wliczona cena gazów oraz koszty pobytowe instruktora (nocleg, przelot itd) w opcji - kurs prowadzony "na wyje?dzie".
Zmieniony ( 05.01.2016. )