Menu Tresc
 
Start
Trimix Diver LEVEL II (Expedition) - 75m
21.09.2011.
Image
 
Cel kursu:
 
Kurs przeznaczony jest dla osób chc?cych nurkowa? przy u?yciu mieszanek helowych z zaawansowan? dekompresj? stopniow? do g??boko?ci max. 75 metrów.

Po uko?czeniu szkolenia kandydat nab?dzie umiej?tno?ci w zakresie:
 • doboru optymalnej mieszanki TMX do planu nurkowania oraz doboru mieszanki Nitroxowej do dekompresji
 • konfiguracji sprz?tu do nurkowa? TMX
 • planowania nurkowania i wykonywania nurkowa? TMX do max. g?. 75 metrów
 • planowania zu?ycia czynnika oddechowego przy nurkowaniach TMX
Wymagania wst?pne:
 • wiek min. 18 lat
 • uprawnienia Trimix Diver poziom I
 • minimum 125 nurkowa?
 • aktualne badania lekarskie
Czas trwania kursu:
 • min. 4 godzin teorii (wyk?ady + ?wiczenia w planowaniu i analizie gazu)
 • min. 2 nurkowania TMX do max. g??boko?ci 75 metrów
Image 

Wymagania sprz?towe:
 
Wszystkie kursy prowadzimy w konfiguracji BACKMOUNT lub SIDEMOUNT w zale?no?ci od preferencji uczestników.
 1. zestaw dwubutlowy z separatorem (dwie niezale?ne butle z zaworem prawym i lewym dla SM)
 2. 2 butle stage czysto?ci tlenowej, min. 7 litrów pojemno?ci
 3. 2 AO z czego jeden wyposa?ony w w?? o d?. min. 1,5 m, 2 AO czysto?ci tlenowej
 4. 3 manomtery (4 dla SM), z czego 2 czysto?ci tlenowej
 5. worek wyporno?ciowy zdublowany, chyba ?e kandydat u?ywa w trakcie nurkowa? suchego skafandra
 6. alternatywne ?ród?o zasilania dla skafandra suchego
 7. o?wietlenie dostosowane do warunków kursu (min. 2 ?ród?a)
 8. 2 przyrz?dy do pomiaru g??boko?ci i czasu
 9. maska zapasowa
 10. ko?owrotek z bojk? sygnalizacyjn? typu otwartego
 11. ?ó?ta boja awaryjna
 12. tabliczka z o?ówkiem
 13. urz?dzenie do ci?ci?
Cena: 1500 PLN* + 150 PLN licencja

* w cen? kursu nie jest wliczona cena gazów oraz koszty pobytowe instruktora (nocleg, przelot itd) w opcji - kurs prowadzony "na wyje?dzie".
Zmieniony ( 05.01.2016. )