Menu Tresc
 
Full Cave Diver
23.11.2011.
 
Kurs Full Cave jest z kolei drugim szkoleniem naszej federacji z cyklu programu jaskiniowego. Wszystkie nurkowania rozszerzone s? o zasad? 1/3 ca?kowitego zu?ycia gazu. Kurs Full Cave uprawnia do nurkowania do maksymalnej g??boko?ci 40m . z mo?liwo?ci? u?ywania trimisku jako gazu dennego ( pod warunkiem ze kandydat jest certyfikowanym nurkiem fundamental trimix diver), oraz czystego tlenu jako gazu dekompresyjnego, deponowanego przy wej?ciu do jaskini. Kurs nie uwzgl?dnia nurkowania ze stageami, ich deponowania wewn?trz jaskini oraz u?ywnia skuterów
 
Program szkoleniowy zawiera:
 • nurkowania z zakresu robienia jumpów umo?liwiaj?cych penetracj? korytarzy bocznych
 • nurkowaniach w miejscach wyst?powania tzw. T-line czyli rozga??zie? liny g?ównej
 • rekalkulacji gazów potrzebnej do wykonywania circuitów oraz trawersów maj?cych na celu eksploracje miejsc z mo?liwo?ciami wyj?cia w innych punktach ni? miejsce wej?cia
 • nauk? zaawansowanej nawigacji jaskiniowej oraz kre?lenia map przy u?yciu kompasu
Tematyka wyk?adów
 • szkolenie nurkowania jaskiniowego
 • historia nurkowania jaskiniowego
 • zaawansowana kontrola p?ywalno?ci
 • nawigacja jaskiniowa
 • planowanie nurkowania
 • u?ycie Nitroxu
 • choroba dekompresyjna
 • zarz?dzanie gazami
 • niebezpiecze?stwa zwi?zane z nurkowaniem jaskiniowym
 • stres i nastawienie
 • zarz?dzanie ryzykiem
 • nag?e wypadki
 • analiza wypadków
 • badanie jaski?
Wymagany sprz?t do kursu Full Cave Diver wed?ug standardów federacji PSAInternaional
 
Wszystkie kursy prowadzimy w konfiguracji BACKMOUNT lub SIDEMOUNT w zale?no?ci od preferencji uczestników

Ka?dy z uczestników kursu musi posiada? twin set o minimalnej pojemno?ci 2x12l ( rekomendowane 2x15l ) lub dwie niezale?ne butle z zaworem prawym i lewym dla konfiguracji sidemount. Z racji na d?ugie ekspozycje oraz nurkowania wielo powtórzeniowe zalecane jest u?ywanie nitroksu EAN32.
 1. skrzyd?o ( 40lbs ), bez gumek, posiadaj?ce minimum jeden zawór spustowy w dolnej cz??ci lub odpowiednik dla konfiguracji SIDEMOUNT
 2. p?yta stalowa b?d? aluminiowa zalecana uprz?? jednoelementowa, 3 D-ringi, pas kroczny szeroki 2 D-ringi lub kompatybilna wymogami uprz?? SIDEMOUNT
 3. automaty do twin setu lub sidemount (regulator g?ówny na w??u o d?ugo?ci 200cm – 210cm. )
 4. ?wiat?o g?ówne o minimalnej mocy 10W i czasu ?wiecenia min. 2godz.
 5. dwa ?wiat?a zapasowe
 6. jedno urz?dzenie tn?ce
 7. jeden g?ówny ko?owrotek jaskiniowy z twardym uchwytem typu Goodman min. 120m.
 8. dwie szpulki ka?da min. 30m.
 9. 6 arrows, 6 coockies
 10. wet notes
 11. kompas
 12. komputer lub zegarek nurkowy
 13. suchy skafander z dwoma kieszeniami oraz p-valvem
 14. p?etwy wraz ze spr??ynami typu Jet Fin
 15. dwie maski wraz ze strapami
 16. jeden double ender (podwójny karabi?czyk)
 17. analizator tlenowo - helowy ( na jeden zespó? )
 18. butla czysto?ci tlenowej ( zalecana5,4l (S40))
 19. automat do stage’a czysto?ci tlenowej
 
 
Minima do przyst?pienia kursu:

Ka?dy uczestnik kursu Full Cave Diver PSAI musi mie? uko?czone 18 lat, posiada? aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie nurkowe, oraz przej?? test p?ywacki b?d?cy miar? kondycji fizycznej studenta tj. 400m w 14 min. technik? dowoln? oraz przep?yni?cie 25 m pod powierzchni? lustra wody. Oprócz tego wszyscy kandydaci musz? mie? uko?czone szkolenia Advanced Nitrox Diver oraz Intro To Cave.
 
Czas i miejsce

Szkolenie Full Cave z racji standardów musi odby? si? co najmniej w kilku zró?nicowanych jaskiniach, dlatego te? najlepszymi miejscami do przeprowadzenia kursu s? jaskinie na Majorce, we Francji, Meksyku b?d? na Florydzie ( opcja rekomendowana). Czas trwania kursu to 5 dni nurkowych, minimum 10 godzin sp?dzonych pod wod? oraz ok. 10 godzin wyk?adów teoretycznych wraz z warsztatami. Maksymalna ilo?? kursantów na jednego instruktora to 3 : 1 Ilo?? kursów przeprowadzanych w ci?gu roku uzale?niona jest od ilo?? kursantów oraz dost?pno?ci jaski?. Nurkowania na wodach otwartych, wyk?ady oraz test p?ywacki z ch?ci zaoszcz?dzenia czasu i skupieniu si? wy??cznie na naszym docelowym miejscu nurkowym tj. jaskiniach, prowadzone s? przed wyjazdem na lokalnych zbiornikach w okolicach naszego centrum nurkowego b?d? w przypadku udost?pnienia sali wyk?adowej, mo?liwo?ci skorzystania z basenu oraz zbiornika wodnego z g??boko?ci? minimum 10m. w rejonach zamieszkania naszych kursantów w dowolnym miejscu naszego kraju. 
 
Cena kursu: 3000* PLN + 150 PLN licencja +200 PLN manual
 
*w cen? kursu nie jest wliczona cena gazów, wej?ciówki na miejsca nurkowe oraz koszty pobytowe instruktora (nocleg, przelot, itd) 
Zmieniony ( 19.02.2020. )