Menu Tresc
 
Start
Multi Stage Cave Diver
01.12.2011.

Image

Szkolenie Multi Stage Cave Diver dedykowane jest dla osób chc?cych nurkowa? w jaskiniach z d?ugimi czasami pobytu po??czonych z nurkowaniami dekompresyjnymi. Ca?y program opiera si? na zasadzie 1/3 ca?kowitego zu?ycia gazów dennych, rozszerzonych o nurkowanie ze stageami, ich deponowaniem wewn?trz jaskini i prawid?owym planowaniem nurkowa? technicznych w jaskini.

Kurs zawiera takie aspekty jak:

 • Prawid?owe u?ywanie stage’y
 • umiej?tne deponowanie
 • planowanie- generowanie nurkowa? dekompresyjnych
 • nurkowania penetracyjne
 • jumpy
 • zarz?dzanie gazem
 • sytuacje utraty gazów

Kurs Multi Stage Cave Diver uprawnia do nurkowa? dekompresyjnych w jaskini z u?yciem dwóch stage’y z mieszank? denn? z mo?liwo?ci? ich deponowania wewn?trz podczas nurkowania, oraz jednego z gazem dekompresyjnym do 99% O2. Szkolenie obejmuje nurkowania do maksymalnej g??boko?ci 30m. przy u?yciu nitroksu 32, b?d? 40m przy u?yciu trimiksu normoksycznego (warunkiem jest posiadanie licencji Fundametals Trimix Diver) 

Tematyka wyk?adów

 • zaawansowana kontrola p?ywalno?ci w konfiguracji wielo butlowej
 • planowanie nurkowa? dekompresyjnych
 • generowanie planów nurkowych
 • profil „pi?y”
 • u?ycie Nitroxu
 • choroba dekompresyjna
 • u?ycie tlenu
 • zarz?dzanie gazami
 • niebezpiecze?stwa zwi?zane z nurkowaniem jaskiniowym
 • stres i nastawienie
 • zarz?dzanie ryzykiem
 • nag?e wypadki
 • analiza wypadków
 • eksploracja jaski? 

Wymagany sprz?t do kursu Multi Stage Cave Diver wed?ug standardów federacji PSAInternaional

Wszystkie kursy prowadzimy w konfiguracji BACKMOUNT lub SIDEMOUNT w zale?no?ci od preferencji uczestników

Ka?dy z uczestników kursu musi posiada? twin set o minimalnej pojemno?ci 2x12l ( rekomendowane 2x15l ) i ci?nieniu roboczym min. 210bar lub dwie niezale?ne butle z zaworem prawym i lewym dla konfiguracji sidemount. Z racji na d?ugie ekspozycje oraz nurkowania wielo powtórzeniowe zalecane jest u?ywanie nitroksu EAN32. Oraz trzy aluminiowe stage wraz z uprz??ami: 2x stage denne o minimalnym ci?nieniu roboczym 210 bar oraz pojemno?ci minimum 80CF (11,1l.) Jeden stage dekompresyjny o minimalnym ci?nieniu roboczym 210 bar oraz pojemno?ci minimum 40CF (5,7l.) ( rekomendowany 11l.)

 1. skrzyd?o ( 40lbs ), bez gumek, posiadaj?ce minimum jeden zawór spustowy w dolnej cz??ci lub odpowiednik dla konfiguracji SIDEMOUNT
 2. p?yta stalowa b?d? aluminiowa zalecana uprz?? jednoelementowa, 3 D-ringi, pas kroczny szeroki 2 D-ringi lub kompatybilna wymogami uprz?? SIDEMOUNT
 3. automaty do twin setu lub sidemount (regulator g?ówny na w??u o d?ugo?ci 200cm – 210cm. )
 4. ?wiat?o g?ówne o minimalnej mocy 10W i czasu ?wiecenia min. 2godz.
 5. dwa ?wiat?a zapasowe
 6. jedno urz?dzenie tn?ce
 7. jeden g?ówny ko?owrotek jaskiniowy z twardym uchwytem typu Goodman min. 120m.
 8. dwie szpulki ka?da min. 30m.
 9. 6 arrows, 6 coockies
 10. wet notes
 11. kompas
 12. komputer lub zegarek nurkowy
 13. suchy skafander z dwoma kieszeniami oraz p-valvem
 14. p?etwy wraz ze spr??ynami typu Jet Fin
 15. dwie maski wraz ze strapami
 16. jeden double ender (podwójny karabi?czyk)
 17. analizator tlenowo - helowy ( na jeden zespó? )
 18. automat do stage’a do nitroxu max. 40 % (w?? do automatu o d?ugo?ci 100- 115cm)
 19. automat do stage’a czysto?ci tlenowej (w?? do automatu o d?ugo?ci 100- 115cm)
 20. zestaw narz?dziowy

Image 

Minima do przyst?pienia kursu:

Ka?dy uczestnik kursu Multi stage Cave Diver PSAI musi mie? uko?czone 18 lat, posiada? aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie nurkowe, oraz przej?? test p?ywacki b?d?cy miar? kondycji fizycznej studenta tj. 450m w 14 min. technik? dowoln? oraz przep?yni?cie 25 m. pod powierzchni? lustra wody. Oprócz tego wszyscy kandydaci musz? mie? uko?czone szkolenia Extended Range Nitrox Diver b?d? Fundamental Trimix Diver oraz Full Cave Diver. 

Czas i miejsce

Szkolenie Multi Stage Cave Diver z racji standardów musi odby? si? co najmniej w kilku zró?nicowanych jaskiniach, dlatego te? najlepszymi miejscami do przeprowadzenia kursu s? jaskinie na Majorce, we Francji, Meksyku b?d? na Florydzie ( opcja rekomendowana). Czas trwania kursu to 3 dni nurkowe, minimum 8 godzin sp?dzonych pod wod? oraz ok. 10 godzin wyk?adów teoretycznych wraz z warsztatami. Maksymalna ilo?? kursantów na jednego instruktora to 3 : 1 Ilo?? kursów przeprowadzanych w ci?gu roku uzale?niona jest od ilo?? kursantów oraz dost?pno?ci jaski?. Nurkowania na wodach otwartych, wyk?ady oraz test p?ywacki z ch?ci zaoszcz?dzenia czasu i skupieniu si? wy??cznie na naszym docelowym miejscu nurkowym tj. jaskiniach, prowadzone s? przed wyjazdem na lokalnych zbiornikach w okolicach naszego centrum nurkowego b?d? w przypadku udost?pnienia sali wyk?adowej, mo?liwo?ci skorzystania z basenu oraz zbiornika wodnego z g??boko?ci? minimum 10m. w rejonach zamieszkania naszych kursantów w dowolnym miejscu naszego kraju.

Cena kursu: 2.000* PLN + 150 PLN licencja

*w cen? kursu nie jest wliczona cena gazów, wej?ciówki na miejsca nurkowe oraz koszty pobytowe instruktora (nocleg, przelot, itd) 

Zmieniony ( 05.01.2016. )