Menu Tresc
 
Start
DPV Cave Diver
01.12.2011.

Image

DPV Cave Diver to najbardziej zaawansowane szkolenia w naszej ofercie kursów jaskiniowych.

Jest to program uwzgl?dniaj?cy takie elementy jak:

 • nurkowanie z dwoma skuterami oraz dwoma stage’ami
 • deponowania skuterów oraz stage’y
 • planowanie nurkowa?
 • zarz?dzaniem czasem pracy skutera
 • sytuacje awaryjne: brak gazu, awaria jednego ze skuterów, holowanie partnera.

Kurs DPV daje mo?liwo?? wykonywania mo?liwie najd?u?szych nurkowa? jaskiniowych opartych o korzystanie z dwóch skuterów, twin setu, oraz dwóch stage’y z gazem dennym oraz gazem dekompresyjnym (tlenem )deponowanym przy wej?ciu do jaskini. Szkolenie obejmuje nurkowania do maksymalnej g??boko?ci 30m. przy u?yciu nitroksu 32 b?d? 40m. przy u?yciu trimiksu normoksycznego (warunkiem jest posiadanie licencji Fundametals Trimix Diver.

Tematyka wyk?adów

 • skuter
 • zarz?dzanie czasem pracy skutera
 • techniki p?ywania ze skuterami
 • niebezpiecze?stwa zwi?zane z nurkowaniem skuterowym w jaskiniach
 • zarz?dzanie gazami
 • planowanie nurkowa?
 • stres i nastawienie
 • zarz?dzanie ryzykiem
 • nag?e wypadki
 • analiza wypadków
 • eksploracja jaski?

Wymagany sprz?t do kursu Full Cave Diver wed?ug standardów federacji PSAInternaional

Wszystkie kursy prowadzimy w konfiguracji BACKMOUNT lub SIDEMOUNT w zale?no?ci od preferencji uczestników.

Ka?dy z uczestników kursu musi posiada? twin set o minimalnej pojemno?ci 2x12l ( rekomendowane 2x15l ) i ci?nieniu roboczym min. 210bar lub dwie niezale?ne butle z zaworem prawym i lewym dla konfiguracji sidemount. Z racji na d?ugie ekspozycje oraz nurkowania wielo powtórzeniowe zalecane jest u?ywanie nitroksu EAN32. Oraz trzy aluminiowe stage wraz z uprz??ami: 2x stage denne o minimalnym ci?nieniu roboczym 210 bar oraz pojemno?ci minimum 80CF (11,1l.) Jeden stage dekompresyjny o minimalnym ci?nieniu roboczym 210 bar oraz pojemno?ci minimum 40CF (5,7l.) ( rekomendowany 11l.) Dwa skutery ?redniego zasi?gu o minimalnym czasie pracy 60 min. ( cena kursu obejmuje wypo?ycznie skuterów).

 1. skrzyd?o ( 40lbs ), bez gumek, posiadaj?ce minimum jeden zawór spustowy w dolnej cz??ci lub odpowiednik dla konfiguracji SIDEMOUNT
 2. p?yta stalowa b?d? aluminiowa zalecana uprz?? jednoelementowa, 3 D-ringi, pas kroczny szeroki 2 D-ringi lub kompatybilna wymogami uprz?? SIDEMOUNT
 3. automaty do twin setu lub sidemount (regulator g?ówny na w??u o d?ugo?ci 200cm – 210cm. )
 4. ?wiat?o g?ówne o minimalnej mocy 10W i czasu ?wiecenia min. 2godz.
 5. dwa ?wiat?a zapasowe
 6. jedno urz?dzenie tn?ce
 7. jeden g?ówny ko?owrotek jaskiniowy z twardym uchwytem typu Goodman min. 120m.
 8. dwie szpulki ka?da min. 30m.
 9. 6 arrows, 6 coockies
 10. wet notes
 11. kompas
 12. komputer lub zegarek nurkowy
 13. suchy skafander z dwoma kieszeniami oraz p-valvem
 14. p?etwy wraz ze spr??ynami typu Jet Fin
 15. dwie maski wraz ze strapami
 16. jeden double ender (podwójny karabi?czyk)
 17. analizator tlenowo - helowy ( na jeden zespó? )
 18. automat do stage’a do nitroxu max. 40 % (w?? do automatu o d?ugo?ci 100- 115cm)
 19. automat do stage’a czysto?ci tlenowej (w?? do automatu o d?ugo?ci 100- 115cm)
 20. zestaw narz?dziowy

Image

Minima do przyst?pienia kursu:

Ka?dy uczestnik kursu DPV Cave Diver PSAI musi mie? uko?czone 21 lat, posiada? aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie nurkowe, oraz przej?? test p?ywacki b?d?cy miar? kondycji fizycznej studenta tj. 450m w 14 min. technik? dowoln? oraz przep?yni?cie 25 m. pod powierzchni? lustra wody. Oprócz tego wszyscy kandydaci musz? mie? uko?czone szkolenia Extended Range Nitrox Diver b?d? Fundamental Trimix Diver oraz Multi Stage Cave Diver. 

Czas i miejsce

Szkolenie DPV Cave Diver z racji standardów musi odby? si? co najmniej w kilku zró?nicowanych jaskiniach. Niestety z powodu du?ego k?opotu zwi?zanym z transportem lotniczym skuterów oraz wysokiej ceny wypo?yczenia DPV w bazach na Florydzie oraz Meksyku, jedyne na chwile obecn? oferowane przez nas miejsce to po?udniowy region Francji. Czas trwania kursu to 3 dni nurkowe, minimum 10 godzin sp?dzonych pod wod? oraz ok. 10 godzin wyk?adów teoretycznych wraz z warsztatami. Maksymalna ilo?? kursantów na jednego instruktora to 2:1 Ilo?? kursów przeprowadzanych w ci?gu roku uzale?niona jest od ilo?? kursantów oraz dost?pno?ci jaski?. Nurkowania na wodach otwartych, wyk?ady oraz test p?ywacki z ch?ci zaoszcz?dzenia czasu i skupieniu si? wy??cznie na naszym docelowym miejscu nurkowym tj. jaskiniach, prowadzone s? przed wyjazdem na lokalnych zbiornikach w okolicach naszego centrum nurkowego b?d? w przypadku udost?pnienia sali wyk?adowej, mo?liwo?ci skorzystania z basenu oraz zbiornika wodnego z g??boko?ci? minimum 10m. w rejonach zamieszkania naszych kursantów w dowolnym miejscu naszego kraju.

Cena kursu: 2500* PLN + 150 PLN licencja                                                              

*cena szkolenia nie obejmuje wypo?yczenia skuterów kursanta i instruktora w opcji dojazdowej samolot i ceny wypo?yczenia skuterów kursanta w opcji dojazd samochodem

*w cen? kursu nie jest wliczona cena gazów, wej?ciówki na miejsca nurkowe, transport oraz koszty pobytowe instruktora (nocleg, przelot, wy?ywienie itd)  

Zmieniony ( 25.07.2016. )