Menu Tresc
 
Kurs PODSTAWOWY
07.03.2020.
Image
 
Kurs podstawowy przekazuje uczestnikom wiedz? teoretyczn? oraz umiej?tno?ci praktyczne umo?liwiaj?ce uczestnictwo w nurkowaniach rekreacyjnych bez jakiegokolwiek nadzoru. Uczy planowa?, kierowa? i przeprowadza? bezdekompresyjne nurkowania w wodach otwartych przy wspó?uczestnictwie drugiego p?etwonurka – partnerana na maksymaln? g??boko?? 18m. Jest to najpopularniejszy kurs nurkowania na ?wiecie.
 
NIE ZWLEKAJ -  zadzwon - 502098212

WYMAGANIA WST?PNE

 1. wiek co najmniej 15 lat (w chwili otrzymania certyfikatu), dla nurka Junior OWSD – 10 lat uko?czone przed przyst?pieniem do kursu
 2. minimalne umiej?tno?ci p?ywackie
 3. w przypadku osób niepe?noletnich, zgoda rodziców lub opiekunów

UWAGA! Badania lekarskie nie s? wymagane. Przed przystapieniem do kursu uczestnik wype?nia formularz medyczny. Pytania formularza dotycz? przypad?o?ci zdrowotnych, na które nurkowanie ma niekorzystny wp?yw. Je?eli uczestnik ma jak?kolwiek z nich wymagane jest przej?cie bada? lekarskich dopuszczajacych do nurkowania.

STRUKTURA KURSU

Struktura kursu opiera si? na zaliczeniach poszczególnych elementów szkolenia (teoria, basen, wody otwarte). 

SZKOLENIE TEORETYCZNE (10 godzin wyk?adów)

Opiera si? na 5 spotkaniach, zawieraj?cych mi?dzy innymi takie zagadnienia jak: podwodny ?wiat i ?rodowisko wodne, sprz?t nurkowy, adaptacja cz?owieka do ?rodowiska wodnego, zdrowie nurka, porozumiewanie si? pod wod?, zasady nurkowania, nurkowanie z partnerem (system „buddy”), planowanie nurkowania, tabele dekompresyjne. Szkolenie teoretyczne zako?czone jest egzaminem w formie testu.

SZKOLENIE PRAKTYCZNE - BASENOWE  (8 godzin zaj?? basenowych)
W czasie 4 zaj?? basenowych w kompletnym sprz?cie nurkowym wykonywany jest cykl ?wicze?, pozwalaj?cych pó?niej na ?atwiejszy kontakt z wodami otwartymi. Podczas zaj?? uczymy si? wszystkich umiej?tno?ci niezb?dnych przy ka?dym nurkowaniu oraz sposobu rozwiazywania mog?cych pot?cjalnie wystapi? sytuacji awaryjnych. Wszystkie ?wiczenia oceniane s? przez instruktora, który kwalifikuje kursanta do nast?pnych ?wicze?.

SZKOLENIE PRAKTYCZNE – WODY OTWARTE ( 4  nukowania)
W czasie 4 zaj?? nurkowych adept wykonuje ?wiczenia, które prezentuj? praktyczne zastosowanie umiej?tno?ci zdobytych na basenie oraz rozwijaj? ogólne umiej?tno?ci nurkowe. Po wykonaniu ?wicze?, ka?de nurkowanie ko?czy si? wycieczk? podwodn?. Wszystkie ?wiczenia oceniane s? przez instruktora, który kwalifikuje kursanta do otrzymania certyfikatu nurkowego.

 

Image

 

UZYSKANE UPRAWNIENIA

Po uko?czeniu szkolenia uczestnik otrzymuje honorowany na ca?ym ?wiecie certyfikat, który upowa?nia do:

 1. nurkowania do 20m z partnerem tego samego stopnia, Junior OWSD – w wieku 10-12lat - max 12, Junior OWSD w wieku 12-15 lat - max 15m
 2. kontynuacji edukacji nurkowej na wy?szych poziomach szkolenia
 3. korzystania z wszystkich us?ug nurkowych na ca?ym ?wiecie

DODATKOWE INFORMACJE PRAKTYCZNE

 1. Dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpiecze?stwa oraz jako?ci szkolenia, zaj?cia prowadzone s? w ma?ych 4 osobowych grupach. 
 2. Czas trwania kursu uzale?niony jest od ustalonego z dan? grup? harmonogramu zaj??. 
 3. Szkolenia prowadzimy przez ca?y rok aczkolwiek zwyczajowo wprowadzamy przerw? zimow? (od listopada do lutego) dla szkole?, które w ca?o?ci odbywaj? si? w Polsce (??cznie z wodami otwartymi) aby nie generowa? niekorzystnej dla uczestników d?ugiej przerwy mi?dzy ostatnim basenem a pierwszym nurkowaniem na wodzie otwartej. W okresie zimowym istnieje mo?liwo?? uczestnictwa w szkoleniu basenowo-teoretycznym w Polsce i doko?czenie nurkowa? na wodach otwartych podczas którego? z organizowanych przez nas wyjazdów do Egiptu. Kursy rozpoczynamy gdy zbierze si? grupa 4 ch?tnych. 
 4. Wyk?ady odbywaj? si? w siedzibie firmy ul. T. Golloba 16b, a zajecia basenowe  na BASENIE IKAR (2 minuty spacerem od siedziby firmy). Natomiast nurkowania szkoleniowe prowadzone s? na zbiornikach wodnych oddalonych max 100km od Bydgoszczy.
 5. W przypadku zapotrzebowania organizujemy równie? szkolenia w ca?o?ci prowadzone na wyje?dzie, zarówno w kraju jak i zagranic?.
 6. Po kursie zapraszamy do uczestnictwa w organizowanych przez nas nurkowaniach. Nurkujemy przez ca?y rok w ka?d? Niedziel? w okolicznych jeziorach, przynajmniej raz w miesi?cu organizujemy ca?o-weekendowe nurkowania w najciekawszych Polskich nurkowiskach a kilka razy w roku odwiedzamy tropikalne morza.
 7. Po kursie nie musicie od razu kupowa? sprz?tu, dysponujemy bogato wyposa?on? wypo?yczalni? (ponad 30 zestawów), a uczestnicy organizowanych przez nas nurkowa? nie musz? fatygowa? si? i odbiera? wypo?yczanego sprzetu w naszej siedzibie gdy? dowozimy go nad wod?.
 8. Oczywi?cie zapraszamy równie? do zakupów w naszym sklepie.

CENA KURSU 1999 pln zawiera: 

 

 

 1. Wypo?yczenie kompletnego sprz?tu nurkowego na czs trwania szkolenia tzn.:
  • neoprenowy skafander nurkowy
  • butl? nurkow? 
  • kamizelk? KRW z inflatorem niskiego ci?nienia
  • automat oddechowy z manometrem wysokiego ci?nienia
  • alternatywne ?ród?o powietrza (oktopus)
  • komputer
  • system ci??arków
  • maska, fajka, p?etwy tzw. ABC
 2. Komplet materia?ów szkoleniowych (na w?asno??) tj:
  • podr?cznik 
  • ksi??k? nurkowa? (loog book)
  • etui na certyfikaty
 3. Ubezpieczenie DAN na czas trwania szkolenia
 
CENA KURSU nie zawiera:
 1. Dojazdów na miejsce nurkowe - aczkolwiek w miar? mo?liwo?ci staramy si? dla osób nie posiadaj?cych w?asnego transportu zapewni? miejsce  w firmowym busie (nieodp?atnie)
 2. Ewentualnych wej?ciówek na akweny p?atne np. kamienio?om Piechcin 
 3. Certyfikatu 150 pln 
Zmieniony ( 07.03.2020. )