Menu Tresc
 
Start arrow Kursy REKREACYJNE arrow Sport PSAI arrow Nurkowanie wrakowo-morskie - kurs specjalizacji
Nurkowanie wrakowo-morskie - kurs specjalizacji
02.02.2012.
Najbli?szy termin kursu 14-17 MAJA 2020
Image 
 

DLACZEGO WARTO NURKOWA? NA WRAKACH ?

Dla wielu z nas motywacj? do nurkowania na wrakach jest zainteresowanie histori? oraz ch?? odkrywania jej tajemnic. Wraki s? swoistym podwodnym muzeum aczkolwiek w przeciwie?stwie do muzeów na l?dzie tylko niektórzy (wybra?cy) maj? do nich dost?p.

Inni kieruj? si? bardziej banalnym powodem, mianowicie bardzo cz?sto s? to jedyne atrakcyjne obiekty w miejscu, w którym chcemy zanurkowa? a dodatkowym atutem jest to ?e czasami s? jedynym skupiskiem fauny i flory w danym akwenie.

Co by Wami nie kierowa?o jedno jest pewne – to satysfakcjonuj?cy, ekscytuj?cy i wci?gaj?cy typ nurkowa?.

CEL KURSU

Celem kursu jest nauczenie uczestników specjalistycznych technik umo?liwiaj?cych bezpieczne wykonywanie nurkowa? na wrakach z mo?liwo?ci? cz??ciowej penetracji ich wn?trza. Po uko?czeniu kursu, uczestnicy powinni posiada? umiej?tno?? bezpiecznego poruszania si? na wrakach oraz w ich wn?trzu.WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

- uko?czone 15 lat (poni?ej 18 roku ?ycia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów)
- posiadanie Podstawowych uprawnie? nurkowych
- posiadanie aktualnych bada? lekarskich

WYMAGANIA SPRZ?TOWE

- podstawowy sprz?t nurkowy
- min. 2 urz?dzenia tn?ce (sekator, urz?dzenie tn?ce do ci?cia sieci)
- ko?owrotek lub szpulka 
- bojka dekompresyjna

CZAS TRWANIA KURSU

- 3 dni

ZAJ?CIA TEORETYCZNE (min. 4 godziny)

- odpowiedni dobór sprz?tu
- odnajdywanie i oznaczanie wraku
- nurkowanie i eksploracja (z cz??ciow? penetracj? wn?trza)
a) umiej?tno?? por?czowania
b) technika p?ywania w pr?dzie
c) sposoby wycinania si? z sieci
d) zachowywanie si? wewn?trz wraków
- likwidowanie stanowiska

ZAJ?CIA PRAKTYCZNE (min. 4 nurkowania)

- nurkowanie zapoznawcze
- wycinanie si? z sieci
- umiej?tno?? pos?ugiwania si? bojk? dekompresyjn?
- por?czowanie
- kartografia
- nurkowania turystyczne na wrakach

UPRAWNIENIA PO ZAKO?CZENIU KURSU

Specjalizacja uprawnia do nurkowania na wrakach z mo?liwo?ci? cz??ciowej penetracji wn?trza (z widoczno?ci? na zewn?trz) do g??boko?ci zgodnej z posiadanymi uprawnieniami.

CENA KURSU: 1500 PLN + 150 PLN licencja
 

UWAGA!
  • Kurs zwyczajowo realizowany jest w Helu.
  • Cena nie obejmuje: op?aty za wyp?yni?cia na wraki, ewentualnych op?at bazowych, nape?niania butli podczas pobytu na Helu, dojazu oraz noclegów. 
Zmieniony ( 19.02.2020. )