Menu Tresc
 
Start arrow Kursy REKREACYJNE arrow Sport PSAI arrow Basic Nitrox - kurs specjalizacji
Basic Nitrox - kurs specjalizacji
11.06.2019.
 Image
 
Kursu specjalizacji  „Nurek Nitroksowy” zaznajomi Ci z procedurami, zasadami bezpiecze?stwa, niebezpiecze?stwami, ryzykiem, korzy?ciami i teori? bez dekompresyjnego nurkowania na wzbogaconym powietrzu zawieraj?cym od 22% do 40% tlenu.
 
Kurs ma na celu zdobycie odpowiednich kwalifikacji przez nurków PSAI oraz przyswojenie procedur w procesach:
 • Okre?lenie odpowiedniego gazu (Nitroxu) dla planowanych nurkowa?.
 • Okre?lenie odpowiedniego sprz?tu do nurkowa? przy u?yciu Nitroxu.
 • Planowanie nurkowa? opartych o ustanowione limity i przeliczniki dla gazów Nitroxowych.
 • Analizowanie i weryfikowanie gazów Nitroxowych do nurkowania.
WYMAGANIA WST?PNE
 • Uko?czenie kursu Open Water Diver lub Junior Open Water Diver
 • Minimum 18 lat lub minimum 10 lat za zgod? obojga rodziców.
STRUKTURA KURSU
W ramach szkolenia kursanci uczestnicz? w 5-6 godzinnej sesji teoretycznej, na której omawiane s? nast?puj?ce zagadnienia:
 • Co to jest NITROX
 • Jakie s? zalety i po co korzysta si? z wzbogaconego powietrza
 • Jaki wp?yw na limity bez dekompresyjne ma NITROX
 • Jaki wp?yw na narkoz? azotow? ma wzbogacone powietrze
 • Jakie s? wady i ewentualne niebezpiecze?stwa wzbogaconego powietrza
 • Sprz?t do  nurkowania na wzbogaconym powietrzu
 • Planowanie nurkowania na wzbogaconym powietrzu
 • Ekspozycja tlenowa
UWAGA! Podczas kursu nitroksowego NURKOWANIA NIE S? OBOWI?ZKOWE, wymagana jest natomiast praktyczna sesja analizy sk?adu mieszaniny oddechowej realizowana podczas wyk?adu.
INFORMACJE DODATKOWE
Specjalizacja BASIC NITROX zalicza si? jako jedna  wymaganych specjalizacji na stopie? Advanced Open Water Diver PSAI (Silver, Gold lub Platinium)
CENA
400 PLN + 150 licencja
 
Cena zawiera: materia?y szkoleniowe (podr?cznik z tabelami dekompresyjnymi dla standardowych mieszanim EAN, ci?nie? parcjalnych i ekspozycji tlenowych)

Zmieniony ( 11.06.2019. )