Menu Tresc
 
Start arrow Kursy SIDEMOUNT arrow Kurs Advanced Sidemount Diver
Kurs Advanced Sidemount Diver
12.06.2012.

Image

 

Cel kursu

Kurs PSAI Advanced Sidemount na poziomie Open Water ma na celu nauk? w?a?ciwej obs?ugi dwóch butli w konfiguracji sidemount oraz butli stages (w ilo?ci wynikaj?cej z posiadanych uprawnie? kandydata) przy wykonywaniu nurkowa? w wodach otwartych. Na kursie omówiona zostanie konfiguracja sprz?tu, jego elementy i ich w?a?ciwa konserwacja oraz procedury i techniki charakterystyczne dla konfiguracji sidemount wzbogaconej o dodatkowe butle stages.  

Dodatkowo celem kursu jest ujednolicenie procedur zwi?zanych z sytuacjami awaryjnymi oraz pracy w grupie. Podczas szkolenia skupiamy si? g?ównie na takich elementach jak : poprawne wywa?enie i perfekcyjna p?ywalno??, techniki pracy p?etwami, praca w zespole, Valve feathering – ?wiczenia zwi?zane z wyciekiem gazu i likwidowaniem wycieku, S-drill – umiej?tno?ci obrazuj?ce sytuacje dzielenia si? gazem w nag?ych wypadkach, ?wiczenia zwi?zane z utrat? ?wiat?a oraz strzelania bojki SMB. Zatem praktycznie realizujemy program szkolenia ABC - Advanced Buoyancy Control!


Wymagania sprz?towe

 • 2 butle (rekomendowane stalowe z zaworami prawym i lewym) uzbrojone w odpowiednie mocowania
 • butla(e) stage czysto?ci tlenowej
 • 2 AO do butli g?ównych z czego jeden z w??em o d?. 2 m 
 • 1 lub 2 (w zale?no?ci od posiadanych uprawnie?) AO czystosci tlenowej do stages
 • 2 manomtery (butle g?ówne) + 2 manometry czysto?ci tlenowej (stages) - wszystkie z w??ami 10-15cm
 • uprza? sidemount z workiem wyporno?ciowym
 • odpowiedni do warunków skafander (wysoce rekomendowany jest skafander suchy)
 • przyrz?d do pomiaru g??boko?ci i czasu
 • o?wietlenie dostosowane do warunków kursu (min. 2 ?ród?a)
 • 2 przyrz?dy do pomiaru g??boko?ci i czasu
 • maska zapasowa
 • bojka ze szpulk?
 • tabliczka z o?ówkiem

Wymagania do przyst?pienia

Ka?dy kandydat musi posiada? uprawnienia Basic Sidemount Diver oraz aktualne badania lekarskie.

Tematyka wyk?adów

 • Sidemount – historia
 • Sidemount – dzi?
 • Sprz?tu do konfiguracji sidemount
 • Konfiguracja i mo?liwo?ci
 • Zarz?dzanie gazem
 • Techniki tyrymu
 • Praktyczne umiej?tno?ci w wodzie

Czas trwania kursu

 • ok. 2-3 godz. wyk?adów
 • min. 60 minut zaj?? basenowych lub w wodach basenopodobnych
 • min. 3 nurkowania na wodzie otwartej do max. g??boko?ci do jakiej kandydat posiada uprawnienia o  minimalnym ??cznym czasie dennym 75 min.  Tylko trzecie nurkowanie mo?e by? zaplanowane i przeprowadzone jako nurkowanie dekompresyjne pod warunkiem, ?e kursant posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania nurkowa? dekompresyjnych.

Miejsce

Kurs Advanced Sidemount Diver nie wymaga szczególnego miejsca i mo?e by? przeprowadzony w ka?dej otwartej wodzie.  Cz?stotliwo?? przeprowadzania szkole? uzale?niona jest od ilo?ci zainteresowanych osób, minimalna grupa uczestników w kursie to dwie osoby.

Cena: 1.000 PLN + 150 PLN licencja + 60 PLN manual brutto 

Je?eli jeste? aktywnym instruktorem PSAI i chcia?by? wprowadzi? do swojej oferty szkoleniowej kurs PSAI Sidemount Diver  - zapraszamy na kursy instruktorskie: PSAI SIDEMOUNT OPEN WATER INSTRUCTOR 

Zmieniony ( 22.04.2018. )