Menu Tresc
 
ABC Tec - Advanced Buoyancy Control
04.07.2012.
Image 
 
Cel kursu

Celem kursu jest odpowiednie przygotowanie nurka do pó?niejszych szkole? technicznych, jaskiniowych, oraz podniesienie jako?ci i wydajno?ci nurkowania zarówno dla siebie samego jak i ca?ego zespo?u. Ujednolicenie procedur zwi?zanych z sytuacjami awaryjnymi oraz pracy w grupie. Jest to szkolenie maj?ce na celu skupienie si? g?ównie na takich elementach jak : poprawne wywa?enie i perfekcyjna p?ywalno??, techniki pracy p?etwami, praca w zespole, V-drill – ?wiczenia zwi?zane z wyciekiem gazu i likwidowaniem wycieku, S-drill – umiej?tno?ci obrazuj?ce sytuacje dzielenia si? gazem w nag?ych wypadkach, ?wiczenia zwi?zane z utrat? ?wiat?a oraz strzelania bojki SMB. Tematyka szkolenia teoretycznego porusza takie zagadnienia jak : ?wiadome u?ywanie w?asnego sprz?tu, przygotowanie do nurkowania, odprawa nurkowa, u?ywanie Nitroksu, praca w zespole, wizualizowanie nurkowania.

Wymagania sprz?towe:
 
 Wszystkie kursy prowadzimy w konfiguracji BACKMOUNT lub SIDEMOUNT w zale?no?ci od preferencji uczestników.

Ka?dy z uczestników kursu musi posiada? twin set  lub zestaw sidemount o minimalnej pojemno?ci 2x7l ( rekomendowane 2x12l ) kompatybilny z nitroksem do 40% i ci?nieniu roboczym min. 210bar.

- skrzyd?o z p?yt? lub uprz?? sidemount z workiem wyporno?ciowym
- p?yta stalowa b?d? aluminiowa zalecana uprz?? jednoelementowa, 3 D-ringi, pas kroczny szeroki 2 D-ringi, chinch system
- automaty . Dla twinsetu: dwa pierwsze stopnie. Pierwszy g?ówny na d?ugim w??u ( 200cm- 210 cm) wraz z w??ykiem do zasilania skrzyd?a. Drugi wraz z automatem zapasowym na 56-60 centymetrowej d?ugo?ci w??u oraz manometrem i w??em zasilaj?cym suchy skafande. Dla konfiguracji sidemount: odpowiednio skonfigurowane automaty spe?niaj?ce powy?sze kryteria.
- ?wiat?o g?ówne o minimalnej mocy 10W i czasu ?wiecenia min. 2godz
- ?wiat?o zapasowe
- jedno urz?dzenie tn?ce
- szpulka z minimum 30m. linki
- bojka dekompresyjna
- wet notes
- kompas
- komputer lub zegarek nurkowy
- suchy skafander z dwoma kieszeniami
- p?etwy wraz ze spr??ynami typu Jet Fin
- dwie maski wraz ze strapami
- jeden double ender (podwójny karabi?czyk)
 
Wymagania do przyst?pienia do kursu ABC

Ka?dy kandydat musi posiada? uprawnienia Advanced Open Water Diver, oraz specjalizacji:Twin Set Diver lub Sidemount Diver , Dry Suit oraz Basic Nitrox. Minimalny wiek nurka to 16 lat. Uczestnik musi posiada? aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie nurkowe (rekomendowane DAN).

Czas i miejsce

Kurs Advanced Buoyancy Control nie wymaga szczególnego miejsca i mo?e by? przeprowadzony w ka?dej otwartej wodzie z minimaln? widoczno?ci? 5m oraz w zakresie g??boko?ci od 5m do 20 metrów.  Czas trwania kursu to 3 dni nurkowe (6 nurkowa? o sumarycznym czasie ok. 500-600min)

Cena:  1.500 PLN + 150 PLN licencja 
Zmieniony ( 19.02.2020. )