Menu Tresc
 
Start arrow Kursy SIDEMOUNT arrow Overhead Sidemount Diver - Intro to cave
Overhead Sidemount Diver - Intro to cave
23.11.2011.
Image
 
Kurs Intro To Cave to pierwsze szkolenie jaskiniowe oferowane w naszej federacji. Program szkolenia obejmuje nurkowanie w jaskiniach z limitem gazu obejmuj?cym 1/6 ca?ej pojemno?ci zestawu dwubutlowego, bez mo?liwo?ci penetracji korytarzy bocznych, wykonywania tzw. jumpów. Do maksymalnej g??boko?ci 30m. bez u?ywania gazów dekompresyjnych oraz skuterów.
    
 
Schemat szkolenia Overhead SM - Intro To Cave to:
 • umiej?tne pos?ugiwanie si? ko?owrotkiem w strefie otwartej wody oraz strefie cavern wraz z dowi?zaniami do liny g?ównej
 • rodzaje i umiej?tne wykorzystywanie technik p?ywackich
 • komunikacja ?wietlna oraz dotykowa sytuacje awaryjne tj. :
 1. zepsute ?wiat?o
 2. zarz?dzanie manifoldem w sytuacjach rozszczelnienia
 3. zagubiony nurek
 4. zagubiona lina
 5. wyj?cie z jaskini na jednym zestawie tzw. „po linie”
Tematyka wyk?adów :
 • czym jest cavern diving
 • ?rodowisko jaskiniowe
 • zasady bezpiecze?stwa
 • stres i nastawienie
 • komunikacja i planowanie
 • sprz?t i konfiguracja
 • ko?owrotki, guide Line i kodeks etyczny
 • p?ywanie i p?ywalno??
 • niebezpiecze?stwa zwi?zane z nurkowaniem jaskiniowym
 • nag?e wypadki
 • ochrona miejsc nurkowych
Wymagany sprz?t do kursu Overhead Sidemount Diver - Intro to Cave wed?ug standardów federacji PSAInternaional
  1. 2 butle (rekomendowane stalowe z zaworami prawym i lewym) uzbrojone w odpowiednie mocowania
  2. 2 AO do butli g?ównych z czego jeden z w??em o d?. 2 m
  3. 2 manomtery (butle g?ówne)- wszystkie z w??ami 10-15cm
  4. uprza? sidemount z workiem wyporno?ciowym
  5. ?wiat?o g?ówne o minimalnej mocy 10W i czasu ?wiecenia min. 2godz.
  6. dwa ?wiat?a zapasowe
  7. jedno urz?dzenie tn?ce
  8. jeden g?ówny ko?owrotek jaskiniowy z twardym uchwytem typu Goodman min. 120m. ( Jeden ko?owrotek na dru?yne)
  9. szpulka o minimalnej ilo?ci linki 30m.
  10. 3 arrows, 3 coockies
  11. wet notes
  12. kompas
  13. komputer lub zegarek nurkowy
  14. suchy skafander z dwoma kieszeniami oraz p-valvem
  15. p?etwy wraz ze spr??ynami typu Jet Fin
  16. dwie maski wraz ze strapami
  17. jeden double ender (podwójny karabi?czyk)
  18. analizator tlenowy ( na jeden zespó? )

   
   
  Minima do przyst?pienia kursu

  Ka?dy uczestnik kursu Overhead SM - Intro To Cave PSAI musi mie? uko?czone 18 lat, posiada? aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie nurkowe, oraz przej?? test p?ywacki b?d?cy miar? kondycji fizycznej studenta tj. 350m w 14 min. technik? dowoln? oraz przep?yni?cie 25 m pod powierzchni? lustra wody. Oprócz tego wszyscy kandydaci musz? mie? uko?czone kursy Basic Nitrox oraz Advanced Sidemount Diver.
   
  Czas i miejsce

  Mo?liwo?? przeprowadzenia kursu ze wzgl?du na brak jaski? w naszym kraju mo?e odby? si? wy??cznie w : kopalni Miltitz lub Willingen (Christa) w Niemczech, b?d? Francji, Florydzie, Meksyku lub Majorce. Czas trwania kursu to 5 dni nurkowych, minimum 10 godzi sp?dzonych pod wod? oraz ok. 15 godzin wyk?adów teoretycznych wraz z warsztatami. Maksymalna ilo?? kursantów na jednego instruktora to 3 : 1 Ilo?? kursów przeprowadzanych w ci?gu roku uzale?niona jest od ilo?? kursantów oraz dost?pno?ci jaski?. Nurkowania na wodach otwartych, wyk?ady oraz test p?ywacki z ch?ci zaoszcz?dzenia czasu i skupieniu si? wy??cznie na naszym docelowym miejscu nurkowym tj . jaskiniach, prowadzone s? przed wyjazdem na lokalnych zbiornikach w okolicach naszego centrum nurkowego b?d? w przypadku udost?pnienia sali wyk?adowej, mo?liwo?ci skorzystania z basenu oraz oraz zbiornika wodnego z g??boko?ci? minimum 10m. w rejonach zamieszkania naszych kursantów w dowolnym miejscu naszego kraju.

  Cena kursu: 3000* PLN + 150 PLN licencja + 150 PLN manual brutto.
   
  *w cen? kursu nie jest wliczona cena gazów, wej?ciówki na miejsca nurkowe, transport oraz koszty pobytowe instruktora (nocleg, przelot, wy?ywienie itd) 
  Zmieniony ( 22.04.2018. )