Menu Tresc
 
Start arrow Kursy SIDEMOUNT arrow Overhead Sidemount Diver - Full Cave Diver
Overhead Sidemount Diver - Full Cave Diver
23.11.2011.
Image
 
Kurs Overhead Sidemount - Full Cave jest z kolei drugim szkoleniem naszej federacji z cyklu programu jaskiniowego. Wszystkie nurkowania rozszerzone s? o zasad? 1/3 ca?kowitego zu?ycia gazu. Kurs Full Cave uprawnia do nurkowania do maksymalnej g??boko?ci 40m . z mo?liwo?ci? u?ywania trimisku jako gazu dennego ( pod warunkiem ze kandydat jest certyfikowanym nurkiem fundamental trimix diver), oraz czystego tlenu jako gazu dekompresyjnego, deponowanego przy wej?ciu do jaskini. Kurs nie uwzgl?dnia nurkowania ze stageami, ich deponowania wewn?trz jaskini oraz u?ywnia skuterów  
 
Program szkoleniowy zawiera:
 • nurkowania z zakresu robienia jumpów umo?liwiaj?cych penetracj? korytarzy bocznych
 • nurkowaniach w miejscach wyst?powania tzw. T-line czyli rozga??zie? liny g?ównej
 • rekalkulacji gazów potrzebnej do wykonywania circuitów oraz trawersów maj?cych na celu eksploracje miejsc z mo?liwo?ciami wyj?cia w innych punktach ni? miejsce wej?cia
 • nauk? zaawansowanej nawigacji jaskiniowej oraz kre?lenia map przy u?yciu kompasu
Tematyka wyk?adów
 • szkolenie nurkowania jaskiniowego
 • historia nurkowania jaskiniowego
 • zaawansowana kontrola p?ywalno?ci
 • nawigacja jaskiniowa
 • planowanie nurkowania
 • u?ycie Nitroxu
 • choroba dekompresyjna
 • zarz?dzanie gazami
 • niebezpiecze?stwa zwi?zane z nurkowaniem jaskiniowym
 • stres i nastawienie
 • zarz?dzanie ryzykiem
 • nag?e wypadki
 • analiza wypadków
 • badanie jaski?
Wymagany sprz?t do kursu Overhead SM - Full Cave Diver wed?ug standardów federacji PSAInternaional
 
 1. 2 butle (rekomendowane stalowe z zaworami prawym i lewym) uzbrojone w odpowiednie mocowania
 2. 2 AO do butli g?ównych z czego jeden z w??em o d?. 2 m 
 3. 2 manomtery (butle g?ówne)  z w??ami 10-15cm
 4. uprza? sidemount z workiem wyporno?ciowym
 5. ?wiat?o g?ówne o minimalnej mocy 10W i czasu ?wiecenia min. 2godz.
 6. dwa ?wiat?a zapasowe
 7. jedno urz?dzenie tn?ce
 8. jeden g?ówny ko?owrotek jaskiniowy z twardym uchwytem typu Goodman min. 120m.
 9. dwie szpulki ka?da min. 30m.
 10. 6 arrows, 6 coockies
 11. wet notes
 12. kompas
 13. komputer lub zegarek nurkowy
 14. suchy skafander z dwoma kieszeniami oraz p-valvem
 15. p?etwy wraz ze spr??ynami typu Jet Fin
 16. dwie maski wraz ze strapami
 17. jeden double ender (podwójny karabi?czyk)
 18. analizator tlenowo - helowy ( na jeden zespó? )
 19. butla czysto?ci tlenowej ( zalecana5,4l (S40))
 20. automat do stage’a czysto?ci tlenowej

 

  Minima do przyst?pienia kursu:

  Ka?dy uczestnik kursu Overhead SM - Full Cave Diver PSAI musi mie? uko?czone 18 lat, posiada? aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie nurkowe, oraz przej?? test p?ywacki b?d?cy miar? kondycji fizycznej studenta tj. 400m w 14 min. technik? dowoln? oraz przep?yni?cie 25 m pod powierzchni? lustra wody. Oprócz tego wszyscy kandydaci musz? mie? uko?czone szkolenia Advanced Nitrox Diver oraz Overhead Sidemount Diver - Intro to Cave.
   
  Czas i miejsce

  Szkolenie Full Cave z racji standardów musi odby? si? co najmniej w kilku zró?nicowanych jaskiniach, dlatego te? najlepszymi miejscami do przeprowadzenia kursu s? jaskinie na Majorce, we Francji, Meksyku b?d? na Florydzie ( opcja rekomendowana). Czas trwania kursu to 5 dni nurkowych, minimum 10 godzin sp?dzonych pod wod? oraz ok. 10 godzin wyk?adów teoretycznych wraz z warsztatami. Maksymalna ilo?? kursantów na jednego instruktora to 3 : 1 Ilo?? kursów przeprowadzanych w ci?gu roku uzale?niona jest od ilo?? kursantów oraz dost?pno?ci jaski?. Nurkowania na wodach otwartych, wyk?ady oraz test p?ywacki z ch?ci zaoszcz?dzenia czasu i skupieniu si? wy??cznie na naszym docelowym miejscu nurkowym tj. jaskiniach, prowadzone s? przed wyjazdem na lokalnych zbiornikach w okolicach naszego centrum nurkowego b?d? w przypadku udost?pnienia sali wyk?adowej, mo?liwo?ci skorzystania z basenu oraz zbiornika wodnego z g??boko?ci? minimum 10m. w rejonach zamieszkania naszych kursantów w dowolnym miejscu naszego kraju. 
   
  Cena kursu: 2500* PLN + 150 PLN licencja
   
  *w cen? kursu nie jest wliczona cena gazów, wej?ciówki na miejsca nurkowe, transport oraz koszty pobytowe instruktora (nocleg, przelot, wy?ywienie itd)  
  Zmieniony ( 22.04.2018. )