Menu Tresc
 
Start arrow Kursy SIDEMOUNT arrow Overhead Sidemount Diver - Multi Stage Cave Diver
Overhead Sidemount Diver - Multi Stage Cave Diver
01.12.2011.

Image

Szkolenie Sidemount Overhead - Multi Stage Cave Diver dedykowane jest dla osób chc?cych nurkowa? w jaskiniach z d?ugimi czasami pobytu po??czonych z nurkowaniami dekompresyjnymi. Ca?y program opiera si? na zasadzie 1/3 ca?kowitego zu?ycia gazów dennych, rozszerzonych o nurkowanie ze stageami, ich deponowaniem wewn?trz jaskini i prawid?owym planowaniem nurkowa? technicznych w jaskini.  

Kurs zawiera takie aspekty jak:

 • Prawid?owe u?ywanie stage’y
 • umiej?tne deponowanie
 • planowanie- generowanie nurkowa? dekompresyjnych
 • nurkowania penetracyjne
 • jumpy
 • zarz?dzanie gazem
 • sytuacje utraty gazów

Kurs Overhead SM - Multi Stage Cave Diver uprawnia do nurkowa? dekompresyjnych w jaskini z u?yciem dwóch stage’y z mieszank? denn? z mo?liwo?ci? ich deponowania wewn?trz podczas nurkowania, oraz jednego z gazem dekompresyjnym do 99% O2. Szkolenie obejmuje nurkowania do maksymalnej g??boko?ci 30m. przy u?yciu nitroksu 32, b?d? 40m przy u?yciu trimiksu normoksycznego (warunkiem jest posiadanie licencji Fundametals Trimix Diver) 

Tematyka wyk?adów

 • zaawansowana kontrola p?ywalno?ci w konfiguracji wielo butlowej
 • planowanie nurkowa? dekompresyjnych
 • generowanie planów nurkowych
 • profil „pi?y”
 • u?ycie Nitroxu
 • choroba dekompresyjna
 • u?ycie tlenu
 • zarz?dzanie gazami
 • niebezpiecze?stwa zwi?zane z nurkowaniem jaskiniowym
 • stres i nastawienie
 • zarz?dzanie ryzykiem
 • nag?e wypadki
 • analiza wypadków
 • eksploracja jaski? 

Wymagany sprz?t do kursu Overhead SM - Multi Stage Cave Diver wed?ug standardów federacji PSAInternaional

Dwie niezale?ne butle z zaworem prawym i lewym. Z racji na d?ugie ekspozycje oraz nurkowania wielo powtórzeniowe zalecane jest u?ywanie nitroksu EAN32. Oraz trzy aluminiowe stage wraz z uprz??ami: 2x stage denne o minimalnym ci?nieniu roboczym 210 bar oraz pojemno?ci minimum 80CF (11,1l.) Jeden stage dekompresyjny o minimalnym ci?nieniu roboczym 210 bar oraz pojemno?ci minimum 40CF.

  1. 2 butle (rekomendowane stalowe z zaworami prawym i lewym) uzbrojone w odpowiednie mocowania
  2. 2 AO do butli g?ównych z czego jeden z w??em o d?. 2 m 
  3. 2 manomtery (butle g?ówne) - wszystkie z w??ami 10-15cm
  4. uprza? sidemount z workiem wyporno?ciowym
  5. ?wiat?o g?ówne o minimalnej mocy 10W i czasu ?wiecenia min. 2godz.
  6. dwa ?wiat?a zapasowe
  7. jedno urz?dzenie tn?ce
  8. jeden g?ówny ko?owrotek jaskiniowy z twardym uchwytem typu Goodman min. 120m.
  9. dwie szpulki ka?da min. 30m.
  10. 6 arrows, 6 coockies
  11. wet notes
  12. kompas
  13. komputer lub zegarek nurkowy
  14. suchy skafander z dwoma kieszeniami oraz p-valvem
  15. p?etwy wraz ze spr??ynami typu Jet Fin
  16. dwie maski wraz ze strapami
  17. jeden double ender (podwójny karabi?czyk)
  18. analizator tlenowo - helowy ( na jeden zespó? )
  19. butla czysto?ci tlenowej ( zalecana5,4l (S40))
  20. 2 AO do stage’a (nie wymagana czysto?? tlenowa)
  21. 1 AO czystosci tlenowej do stages

  Minima do przyst?pienia kursu:

  Ka?dy uczestnik kursu Overhead SM - Multi stage Cave Diver PSAI musi mie? uko?czone 18 lat, posiada? aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie nurkowe, oraz przej?? test p?ywacki b?d?cy miar? kondycji fizycznej studenta tj. 450m w 14 min. technik? dowoln? oraz przep?yni?cie 25 m. pod powierzchni? lustra wody. Oprócz tego wszyscy kandydaci musz? mie? uko?czone szkolenia Extended Range Nitrox Diver b?d? Fundamental Trimix Diver oraz Full Cave Diver. 

  Czas i miejsce

  Szkolenie Multi Stage Cave Diver z racji standardów musi odby? si? co najmniej w kilku zró?nicowanych jaskiniach, dlatego te? najlepszymi miejscami do przeprowadzenia kursu s? jaskinie na Majorce, we Francji, Meksyku b?d? na Florydzie ( opcja rekomendowana). Czas trwania kursu to 3 dni nurkowe, minimum 8 godzin sp?dzonych pod wod? oraz ok. 10 godzin wyk?adów teoretycznych wraz z warsztatami. Maksymalna ilo?? kursantów na jednego instruktora to 3 : 1 Ilo?? kursów przeprowadzanych w ci?gu roku uzale?niona jest od ilo?? kursantów oraz dost?pno?ci jaski?. Nurkowania na wodach otwartych, wyk?ady oraz test p?ywacki z ch?ci zaoszcz?dzenia czasu i skupieniu si? wy??cznie na naszym docelowym miejscu nurkowym tj. jaskiniach, prowadzone s? przed wyjazdem na lokalnych zbiornikach w okolicach naszego centrum nurkowego b?d? w przypadku udost?pnienia sali wyk?adowej, mo?liwo?ci skorzystania z basenu oraz zbiornika wodnego z g??boko?ci? minimum 10m. w rejonach zamieszkania naszych kursantów w dowolnym miejscu naszego kraju.

  Cena kursu: 2.000* PLN + 150 PLN licencja

  *w cen? kursu nie jest wliczona cena gazów, wej?ciówki na miejsca nurkowe, transport oraz koszty pobytowe instruktora (nocleg, przelot, wy?ywienie itd)  

  Zmieniony ( 22.04.2018. )