Menu Tresc
 
Start arrow KURSY INSTRUKTORSKIE arrow Asystent Instruktora PSAI
Asystent Instruktora PSAI
03.07.2014.
 Image
 
Jest to kurs przeznaczony dla osób, które pragn? dalej rozwija? swoje umiej?tno?ci. Po uko?czeniu tego kursu mo?na przyst?pi? do kursu instruktorskiego, kurs ten daje równie? mo?liwo?? zwi?zania si? zawodowo z nurkowaniem.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
 • uko?czone 18 lat
 • posiadanie stopnia NURKA ZAAWANSOWANEGO - ADVANCED OPEN WATER SPORT DIVER lub równowa?nego
 • posiadanie stopnia NURKA RATOWNIKA - RESCUE DIVER (RATOWNICTWO NURKOWE) + PIERWSZA POMOC (FIRST AID/CPR)
 • posiadanie zalogowanych min. 100 nurkowa?, po uzyskaniu stopnia NURKA ZAAWANSOWANEGO - ADVANCED OPEN WATER SPORT DIVER
 • posiadanie aktualnych bada? lekarskich
KURS ASYSTENTA INSTRUKTORA dzieli si? na 3 modu?y:
 • Rozwijanie wiedzy teoretycznej – obejmuje sesje teoretyczne rozwijaj?ce wiedz? "ogólnonurkow?" oraz zagadnienia zwi?zane bezpo?rednio z zawodem Asystenta Instruktora
 • Ocena umiej?tno?ci wodnych i nurkowych – obejmuje: ocen? umiej?tno?ci p?ywackich i wytrzyma?o?ci, ocen? umiej?tno?ci ratowniczych, ocen? umiej?tno?ci nurkowych wykonywanych na poziomie demonstracyjnym
 • Praktyczne zastosowanie – obejmuje: rozwi?zywanie problemów pod wod? oraz przeprowadzenie programu SPRÓBUJ NURKOWANIA , a nast?pnie ?wiczenia praktyczne (asysty) tj. prac? z instruktorem podczas kursów.
UPRAWNIENIA Asystenta Instruktora
 • mo?e nurkowa? do 40 metrów
 • nadzorowa? i prowadzi? samodzielne nurkowania dla certyfikowanych p?etwonurków w warunkach zbli?onych do umiej?tno?ci posiadanych przez danego Lidera Nurkowego.
 • mo?e asystowa? aktywnemu instruktorowi PSAI podczas kursów których program nie przekracza umiej?tno?ci posiadanych przez danego Lidera Nurkowego
 • mo?e prowadzi? program Spróbuj Nurkowania
 • mo?e przyst?pi? do kursu instruktorskiego
Cena kursu
 
2.500 PLN + 150 PLN licencja + 125 PLN manual + 550 z? op?ata Asystent Instruktora  na rok 2018 brutto
Zmieniony ( 29.12.2017. )