Menu Tresc
 
FRANCJA - Full Cave + Turystyka 10-18.XI
19.07.2018.
W pierwszej po?owie listopada realizaujemy kurs PSAI Full Cave Diver. Planowany kurs jest wersj? COMBO i zawiera szkolenia Intro to Cave + Full Cave. Finalne nurkowania odb?d? si? we Francji w regionie LOT. Nale?y wzi?? pod uwag?, ?e program szkolenia wymaga wcze?niejszego przygotowania tj. wyk?adów oraz warsztatów w wodach otwartych, które musimy zrealizowa? przed wyjazdem do Francji. Na t? cz??? potrzeba trzech pe?nych dni. Zwyczajowym miejscem realizacji warsztatów jest kamienio?om Piechcin a wyk?ady prowadzimy w siedzibie firmy w Bydgoszczy (dysponujemy tu pe?nym zapleczem logistycznym i mo?liwo?ciami).

Szcegó?owe opisy poszczególnych kursów sk?adowych (minima do przyst?pienia, program szkolenia, wymagania sprzetowe): KURSY JASKINIOWE
 
Oczywis?ie zapraszamy równie? do przy??czenia si? do wyjazdu certyfikowanych nurków Full Cave.
 
Image
 TERMIN
 1. Wyk?ady + warsztaty w wodach otwartych - do ustalenia z uczestnikami 
 2. Nurkowania szkoleniowe w jaskiniach: 10 - 18 listopad 2018
Ramowy plan 


sobota - wyjazd z Polski wcze?nie rano, nocleg w motelu przy autostradzie
niedziala - przyjazd na miejsce pó?ne popo?udnie, zakwaterowanie
poniedzia?ek - 2 nurkowania kursowe
wtorek - 2 nurkowania kursowe
?roda  - 2 nurkowania kursowe
czwartek - 2  nurkowania kursowe
pi?tek - 2 nurkowania kursowe
sobota- wyjazd 
niedziela - przyjazd do Polski 
CENA
 • KURS FULL CAVE CENA KURSU

 • wyjazd FRANCJA ok. 400 EUR

 • op?ata organizacyjna dla certyfikowanych nurków Full Cave - 100 EUR

  Cena zawiera:

  6 noclegów,wy?ywienie (wspólnie kupowane produkty i samodzielne gotowanie:-)),nape?nianie butli (2 razy dziennie)

  UWAGA! Cena mo?e si? ró?ni? w zale?no?ci od nape?nianych gazów i wybranego typu nurkowa?, oczywi?cie nurkowania TMX + gazy deco, wybór Nitrox zamiast powietrza itd. wygeneruje wy?sz? cen?.
   
  Cena nie zawiera :

  ubezpieczenia nurkowego (obligatoryjnego)
  kosztów paliwa i op?at za autostrady (oczywi?cie postaramy si? tak zorganizowa? dojazdowo aby zminimalizowa? koszty), ewentualnych noclegów na trasie dojazdów
  Zmieniony ( 19.07.2018. )