Menu Tresc
 
Start arrow Relacje i Galerie arrow Rok 2015 arrow Relacja - zimowa Ha?cza
Relacja - zimowa Ha?cza
29.01.2015.
Zimowy wypad na Ha?cz? z Aquat`ekiem to ju? tradycja. Odleg?o?? z Bydgoszczy ok. 420km. Droga m?cz?ca g?ównie dla kierowcy, chocia? na miejscu niespo?yte si?y Jacka by?y dla wszystkich zagadk?. Wyjechali?my ok. 9 rano we czwartek a ju? o 18 byli?my na kolacji w „Sienkiewiczówce” u Pani Ireny. Dwa kroki dalej jest baza nurkowa Banana-Divers w B?askowi?nie gdzie spali?my.
O Ha?czy napisano ju? chyba wszystko. Wiadomo, najg??bszy akwen w Polsce, ok. 108m., raj dla nurków, szczególnie tych w miar? zaawansowanych. Wizura ponad 12 metrów, strome polodowcowe ?ciany, pot??ne g?azy oraz piaszczysto-?wirowe dno pozwalaj? na planowanie naprawd? atrakcyjnych nurków na konkretnych g??boko?ciach. Po?o?enie jeziora - na „polskim biegunie zimna” we wschodniej cz??ci pojezierza suwalskiego. W niedalekiej odleg?o?ci od jeziora (17 km) znajduje si? miejscowo?? Szelment z o?rodkiem narciarskim z kilkoma wyci?gami i trasami zjazdowymi. Zimow? por? wr?cz wskazane jest po??czenie wyjazdu nurkowego z szusowaniem po stokach Szelmentu. I tak te? si? dzia?o. Rano po ?niadaniu nurek, obiad i ju? o 17 byli?my na stoku. Rano 100m w g??binach Ha?czy, wieczorem za? 100km/h na nartach na stokach Szelmentu! ?niegu „po pas”, trasy ?wietnie przygotowane, o?wietlone z ca?? infrastruktur? hotelowo-gastonomiczn?. Doda? trzeba trasy bezpieczne. Na upartego mo?na zjecha? „na kresk?”. Co niektórym nawet si? uda?o!
Du?a ilo?? ?niegu na stoku to raj lecz w przypadku dojazdu do parkingu przy jeziorze Ha?cza problem. Ale i z tym sobie poradzili?my. Podjazd pod stromizn? przy udziale ca?ej ekipy by? problemem tylko na pocz?tku. Pó?niej by?o ju? tylko ?atwiej. Wykonali?my po jednym konkretnym nurkowaniu ka?dego dnia. W sumie 3 nurki. Tym razem „Dziadek Mróz” by? ?askawy. Temp. ok. -3st nikomu nie wadzi?a. Woda mia?a ok. 2-3 st.C. Nurkowali?my na s?ynnej polodowcowej ?ciance z ogromnymi g?azami oraz na tzw. „d?ubankach” na g??boko?ci ok. 35-37m. S? to najprawdopodobniej pochodz?ce z XVIw. ?odzie rybackie r?cznie wyciosane z pni drzew. Ogólnie jezioro jest ubogotroficzne ale spotka? tu mo?na rzadkie gdzie indziej okazy fauny, min. sieja, sielawa, mi?tus, tro?, stynka.
Zakwaterowani byli?my w bazie nurkowej Banana-Divers. Tu równie? nape?niali?my nasze butle. Sto?owali?my si? jak zwykle w „Sienkiewiczówce” u Pani Ireny i jak zwykle podj??a nas specja?ami kuchni suwalskiej. By?y kartacze ze skwareczkami, dziczyzna w ka?dej postaci, w?asnej roboty chlebek, domowe ciasta itd. itd..... Palce liza?!
Czas kaniku?y zbyt szybko przemin?? i ok. godz 22 w niedziel? byli?my ju? w Bydgoszczy. Nast?pny wyjazd na Ha?cz? ju? w czerwcu.
Ja ju? si? zapisuj?!!!!
Autor:Tomek Szpejna

 
 
Zmieniony ( 29.01.2015. )