Menu Tresc
 
Start
Mine Diver
26.02.2015.
Image
 
Kurs Overhead Environment Mine Diver to szkolenie, które obejmuje nurkowania w zalanych kopalniach z limitem gazu obejmuj?cym 1/6 ca?ej pojemno?ci zestawu dwubutlowego, bez mo?liwo?ci penetracji korytarzy bocznych, wykonywania tzw. jumpów. Do maksymalnej g??boko?ci 30m. bez u?ywania gazów dekompresyjnych oraz skuterów.
 
Schemat szkolenia Overhead Environment Mine Diver to:
 
Umiej?tne pos?ugiwanie si? ko?owrotkiem w strefie otwartej wody oraz strefie cavern wraz z dowi?zaniami do liny g?ównej, rodzaje i umiej?tne wykorzystywanie technik p?ywackich, komunikacja ?wietlna oraz dotykowa, sytuacje awaryjne tj.:

- zepsute ?wiat?o
- zarz?dzanie manifoldem w sytuacjach rozszczelnienia
- zagubiony nurek
- zagubiona lina
- wyj?cie z kopalni na jednym zestawie tzw. „po linie”
 
Tematyka wyk?adów:

- ?rodowisko overhead
- zasady bezpiecze?stwa
- stres i nastawienie
- komunikacja i planowanie
- sprz?t i konfiguracja
- ko?owrotki, guide Line i kodeks etyczny
- p?ywanie i p?ywalno??
- niebezpiecze?stwa zwi?zane z nurkowaniem w zalanych kopalniach
- nag?e wypadki
- ochrona miejsc nurkowych

Wymagany sprz?t do kursu Mine Diver wed?ug standardów federacji PSAInternational

Wszystkie kursy prowadzimy w konfiguracji BACKMOUNT lub SIDEMOUNT w zale?no?ci od preferencji uczestników.
 
Ka?dy z uczestników kursu musi posiada? twin set o minimalnej pojemno?ci 2x12l lub dwie niezale?ne butle z zaworem prawym i lewym dla konfiguracji sidemount. Z racji na d?ugie ekspozycje oraz nurkowania wielo powtórzeniowe zalecane jest u?ywanie nitroksu EAN32.

 1. skrzyd?o ( 40lbs ), bez gumek, posiadaj?ce minimum jeden zawór spustowy w dolnej cz??ci lub odpowiednik dla konfiguracji SIDEMOUNT
 2. p?yta stalowa b?d? aluminiowa zalecana uprz?? jednoelementowa, 3 D-ringi, pas kroczny szeroki 2 D-ringi lub kompatybilna wymogami uprz?? SIDEMOUNT
 3. automaty do twin setu lub sidemount (regulator g?ówny na w??u o d?ugo?ci 200cm – 210cm. )
 4. ?wiat?o g?ówne o minimalnej mocy 10W i czasu ?wiecenia min. 2godz.
 5. dwa ?wiat?a zapasowe
 6. jedno urz?dzenie tn?ce
 7. jeden g?ówny ko?owrotek jaskiniowy z twardym uchwytem typu Goodman min. 120m. ( Jeden ko?owrotek na zespó?)
 8. szpulka o minimalnej ilo?ci linki 30m.
 9. 3 arrows, 3 coockies
 10. wet notes
 11. kompas
 12. komputer lub zegarek nurkowy
 13. suchy skafander z dwoma kieszeniami oraz p-valvem
 14. p?etwy wraz ze spr??ynami typu Jet Fin
 15. dwie maski wraz ze strapami
 16. jeden double ender (podwójny karabi?czyk)
 17. analizator tlenowy ( na jeden zespó? )
Image 

Minima do przyst?pienia kursu

Ka?dy uczestnik kursu Overhead Environment Mine Diver PSAI musi mie? uko?czone 18 lat, posiada? aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie nurkowe, oraz przej?? test p?ywacki b?d?cy miar? kondycji fizycznej studenta tj. 350m w 14 min. technik? dowoln? oraz przep?yni?cie 25m pod powierzchni? lustra wody. Oprócz tego wszyscy kandydaci musz? mie? uko?czone kursy Basic Nitrox, Twinset oraz Advanced Buoyancy Control PSAI b?d? GUE Fundamentals Tech.
 
Czas i miejsce

Sesja szkoleniowa kursu Mine Diver musi odby? si? w zalanych kopalniach o minimalnej widoczno?ci 6 metrów st?d te? ilo?? mo?liwych miejsc do przeprowadzenia kursu jest mocno ograniczona. Przyk?adowe miejsca to: Zalana fabryka Kobanya w Budapeszcie, kopalnia Miltitz nieopodal Drezna oraz kopalnie w okolicach Willingen : Christine i Bergwerk. Czas trwania kursu to 5 dni nurkowych, minimum 10 godzi sp?dzonych pod wod? oraz ok. 15 godzin wyk?adów teoretycznych wraz z warsztatami. Maksymalna ilo?? kursantów na jednego instruktora to 3 : 1 Ilo?? kursów przeprowadzanych w ci?gu roku uzale?niona jest od ilo?? kursantów oraz dost?pno?ci miejsc nurkowych. Nurkowania na wodach otwartych, wyk?ady oraz test p?ywacki z ch?ci zaoszcz?dzenia czasu i skupieniu si? wy??cznie na naszym docelowym miejscu nurkowym tj . kopalniach, prowadzone s? przed wyjazdem na lokalnych zbiornikach w okolicach naszego centrum nurkowego b?d? w przypadku udost?pnienia sali wyk?adowej, mo?liwo?ci skorzystania z basenu oraz oraz zbiornika wodnego z g??boko?ci? minimum 10m. w rejonach zamieszkania naszych kursantów w dowolnym miejscu naszego kraju.
 
Cena kursu: 2500* PLN + 150 PLN licencja + 200 PLN manual brutto.
 
*w cen? kursu nie jest wliczona cena gazów, wej?ciówki na miejsca nurkowe oraz koszty pobytowe instruktora (nocleg, przelot, itd)  
Zmieniony ( 10.05.2018. )