Menu Tresc
 
Start arrow TECHNIK SPRZ?TU arrow SPECJALISTA drobnych NAPRAW SPRZ?TU
SPECJALISTA drobnych NAPRAW SPRZ?TU
27.02.2015.
B?bluje  manometr, puszcza II stopie? automatu, zacina si? przycisk dodawczy itd... znamy to wszyscy znad wody. W takich sytuacjach, niestety bardzo cz?sto rezygnujemy z nurkowania.

W wi?kszo?ci przypadków mogliby?my je uratowa?, bo z takimi problemami mo?na samemu poradzi? sobie w ci?gu paru minut - nale?y tylko wiedzie? jak i by? zabezpieczonym w odpowiednie zapasy i narz?dzia.
 
 ImageImage

Co zrobi? gdy znajdziesz si? w takiej sytuacji? Nurkowa?? czy nie? da si?  to naprawi? nad wod?? czy nie?
 • na tych warsztatach odpowiemy na te pytania,
 • okre?limy równie? na jaki zakres ingerencji w sprz?t mo?e pozwoli? sobie u?ytkownik a co zostawi? w gestii autoryzowanego serwisu,
 • zapoznamy ci? z budow?  sprz?tu którego u?ywasz,
 • wska?emy newralgiczne miejsca gdzie najcz??ciej wyst?puj? awarie i zapoznamy ci? z typowymi usterkami,
 • poka?emy sposoby i "triki" jak sobie z nimi poradzi? nad wod?,
 • sporz?dzimy dla ka?dego (dla u?ywanego przez niego sprz?tu) indywidualnie list? potrzebnych narz?dzi i o-ringów
 • dla ch?tnych mo?emy przygotowa? na tej podstawie gotowe sety naprawcze
Taka wiedza uratuje niejedno twoje nurkowanie!
Te umiej?tno?ci pozwol? wam pomóc innym!

ZATEM NIEZWLEKAJ - ZADZWO? DO NAS - ZAPISZ SI? JU? DZI?!!!


ImageImage
 
UWAGI!
 1. Maksymalnie 5 osób w grupie.
 2. Po zg?oszeniu pi?tej osoby wspólnie ustalamy termin warsztatów.
 3. Na zaj?cia nale?y przynie?? w?asny automat i jacket (okre?limy typy rozwi?za? konstrukcyjnych zastosowane w sprz?cie którego u?ywacie i poka?emy sposób i zakres ingerencji w sprz?t oraz rozwi?zania najcz??ciej wyst?puj?cych problemów).
 4. Czas trwania oko?o 5 godz.

Cena warsztatów: 150z?
Zmieniony ( 02.12.2016. )