Menu Tresc
 
Start arrow TECHNIK SPRZ?TU arrow Technik Czysto?ci Tlenowej
Technik Czysto?ci Tlenowej
03.03.2015.

Image

Cel kursu

Kurs PSAI Technik Czysto?ci Tlenowej (O2 Service Technican) zosta? stworzony z my?l? o bezpiecze?stwie podczas czyszczenia i przygotowania sprz?tu do u?ytku z mieszankami oddechowymi wzbogaconymi tlenem.
Po pomy?lnym uko?czeniu tego kursu absolwenci b?d? mogli czy?ci? tlenowo oraz serwisowa? tlenowo butle oraz pozosta?y sprz?t do nurkowania tych producentów,  których s? autoryzowanymi serwisantami.

Dlaczego warto zosta? technikiem czysto?ci tlenowej:

 • dla osób które nie maj? ?adnego do?wiadczenia w tym zakresie, to kompletne, skomasowane czasowo "know how"
 • dla osób ju? przygotowuj?cych sprz?t do pracy z O2 to potwierdzenie, rozszerzenie oraz dodatkowa alternatywa dla dotychczas stosowanych procedur
 • stwarza mo?liwo?ci legalnego serwisowania automatów i zaworów fabrycznie przeznaczonych do pracy z O2 (gwint przy??cza M26x2)
 • dla osób wykonuj?cych komercyjnie przystosowanie sprz?tu do pracy z O2 (przekwalifikowanie przeznaczenia) to pewna forma ochrony prawnej - potwierdzenie, ?e proces technologiczny by? wykonany zgodnie z  procedurami ogólnie przyj?tymi za w?a?ciwe

Image

Wymagania sprz?towe

Standardowe wyposa?enie stanowiska serwisowego sprz?tu nurkowego oraz dodatkowo:

 • Zatwierdzone  p?yny do czyszczenia tlenowego
 • Kompatybilne z tlenem smary
 • Kompatybilne z tlenem o-ring’i
 • ?wiat?o wykorzystywane do inspekcji
 • Zapas p?ynów tlenowych do p?ukania
 • Kompatybilne z tlenem ?ród?o powietrza (nie zawieraj?ce w?glowodorów)
 • Odpowiednie naklejki PSAI Oxygen Service oraz etykiety okre?laj?ce zawarto?? butli
 • Plastikowe torby do przechowywania
 • Lateksowe r?kawiczki

Wymagania do przyst?pienia

Kandydat powinien by? zwi?zany z podmiotem zajmuj?cym si? komercyjn? dzia?alno?ci? nurkow?, która wykorzystuje EANx, Trimix lub inne wzbogacone tlenowo czynniki oddechowe, która posiada wysokoci?nieniowy kompresor oraz stacj? mieszania nitrox’u i nape?niania butli.

Tematyka wyk?adów

Kurs PSAI Technik Czysto?ci Tlenowej wymaga korzystania z podr?cznika PSAI Technik Czysto?ci Tlenowej - jest to JEDYNY POLSKOJ?ZYCZNY PODR?CZNIK NA RYNKU!

Image

Podczas zaj?? omawiamy nast?puj?ce zagadnienia:

 1. Wymagania prawne, standardy ?rodowiskowe
 2. Tlen
 3. Nitrox
 4. Niebezpiecze?stwa zwi?zane z dzia?aniami Technika Czysto?ci Tlenowej
 5. Terminologia (czysto?? tlenowa, kompatybilno?? tlenowa, serwis tlenowy)
 6. Sprz?t serwisowy i czyszczenie
 7. Techniki serwisowania i czyszczenia
 8. Poprawne etykietowanie
 9. Ograniczanie swojej odpowiedzialno?ci

Czas trwania kursu

Czas trwania kursu to 1 dzie? a liczba godzin uzale?niona jest od ilo?ci i umiej?tno?ci kandydatów aczkolwiek minimalny czas trwania zaj?? teoretycznych wynosi 5 godzin.

Miejsce

Kurs mo?e by? przeprowadzony w ka?dym centrum nurkowym które dysponuje odpowiednio wyposa?onym stanowiskiem serwisowym.

Cena kursu

500z? + 150z? licencja + 60z? manual

Je?eli jeste? aktywnym instruktorem PSAI i chcia?by? wprowadzi? do swojej oferty szkoleniowej kurs PSAI Technik Czysto?ci Tlenowej - ZOSTA? INSTRUKTOREM TECHNIKÓW CZYSTO?CI O2 - zapraszamy na kursy instruktorskie: PSAI INSTRUKTOR TECHNIKW CZYSTO?CI TLENOWEJ

Zmieniony ( 12.01.2016. )