Menu Tresc
 
Start
Underwater Cave Survey & Cartography
25.07.2016.
 Image

Kurs Underwater Cave Survey & Cartography Diver to szkolenie przeznaczone do nauki mapowania, eksploracji oraz miernictwa podwodnego jaski?. Podczas szkolenia kursanci b?d? poznawali techniki zbierania pomiarów, k?adzenia lin eksploracyjnych, dokumentacji za pomoc? kamer video, oraz  rysowania planów jaski?. Szkolenie Underwater Cave Survey & Cartography jest dedykowane nie tylko do niezbadanych dot?d systemów jaskiniowych, lecz równie? do nanoszenia nowych danych na wcze?niej narysowane mapy, które cz?sto nie s? tak dok?adne jak mog?oby nam si? wydawa?. Nowe koncepcje miernictwa oraz nowe technologie pomiarowe, daj? o wiele wi?ksze mo?liwo?ci, ni? mia?o to miejsce w latach wcze?niejszych kiedy powstawa?y mapy które s? powszechnie u?ywane do dnia dzisiejszego.

Tematyka wyk?adów
- Historia mapowania & miernictwa podwodnego jaski?
- Sprz?t do prowadzenia pomiarów
- Powody i korzy?ci sporz?dzania map
- Planowanie nurkowania
- Podzia? obowi?zków w zespole
- Symbole kartograficzne u?ywane przy robieniu map jaski?
- Przygotowanie tablic pomiarowych
- Skalowanie
- Przenoszenie wyników na papier kre?larski
- Mapowanie wielopoziomowych korytarzy oraz du?ych pomieszcze?
- Finalizowanie projektu
 
Wymagany sprz?t do kursu Underwater Cave Survey & Cartography Diver wed?ug standardów federacji PSAI:

Wszystkie kursy prowadzimy w konfiguracji BACKMOUNT lub SIDEMOUNT w zale?no?ci od preferencji uczestników!

Ka?dy z uczestników kursu musi posiada? twin set o minimalnej pojemno?ci 2x12 lub dwie niezale?ne butle z zaworem prawym i lewym dla konfiguracji sidemount. Z racji na d?ugie ekspozycje oraz nurkowania powtórzeniowe zalecane jest u?ywanie nitroksu EAN32.

- skrzyd?o (min. 40lbs ), bez gumek, posiadaj?ce minimum jeden zawór spustowy w dolnej cz??ci lub odpowiednik dla konfiguracji SIDEMOUNT
p?yta stalowa b?d? aluminiowa zalecana uprz?? jednoelementowa, 3 D-ringi, pas kroczny szeroki 2 D-ringi lub kompatybilna wymogami uprz?? SIDEMOUNT
- automaty do twin setu lub sidemount (regulator g?ówny na w??u o d?ugo?ci 200cm – 210cm. )
- ?wiat?o g?ówne o minimalnej mocy 10W i czasu ?wiecenia min. 4 godz.
- dwa ?wiat?a zapasowe
- jedno urz?dzenie tn?ce
- jeden g?ówny ko?owrotek jaskiniowy z twardym uchwytem typu Goodman min. 120m.
- dwie szpulki ka?da min. 30m.
- 6 arrows, 6 coockies
- wet notes
- kompas
- komputer nurkowy
- suchy skafander z dwoma kieszeniami (wysoce rekomendowane jest posiadanie p-valve’a)
- p?etwy wraz ze spr??ynami typu Jet
- dwie maski wraz ze strapami
- jeden double ender (podwójny karabi?czyk)
 
Image 

Kursant dodatkowo musi by? wyposa?ony w materia?y (przybory) kre?larskie:
  1. papier milimetrowy (format A3)
  2. kalka techniczna (format A3)
  3. skalówka in?ynierska (30 cm)
  4. k?tomierz okr?g?y 360 stopni
  5. gumka do mazania
  6. o?ówki do szkicowania (cienki 0,2-0,35 i gruby 0,7-1,0)
  7. pióra kre?larskie (cienki 0,1-0,3 i gruby 0,5-0,8)
UWAGA! Sprz?t dodatkowy potrzebny do sporz?dzania pomiarów jaski? (Cave Survey Slate, Wall Survey Slate, Survey Station Markers, r?czny sonar do pomiaru odleg?o?ci) - zapewnia instruktor prowadz?cy kurs
 
 ImageImage
 
Minima przyst?pienia do kursu

Wymogiem przyst?pienia do kursu Cave Survey & Cartography Diver jest posiadanie minimum licencji Full Cave Diver, zalogowane co najmniej 50 nie treningowych nurkowa? jaskiniowych z ??cznym czasem co najmniej 1500 minut czasu dennego oraz posiadanie aktualnych bada? lekarskich lub o?wiadczenie medyczne oraz wa?nege ubezpieczenie nurkowe. 

Czas i miejsce

Kurs Cave Survey & Cartography sk?ada si? z 4 dni podczas których kursanci musz? wykona? co najmniej 6 nurkowa?. Dzie? pierwszy sk?ada si? z wyk?adów oraz przygotowania ca?ego sprz?tu potrzebnego do zbierania informacji z pod wody. Kolejne 3 dni to nurkowania podczas których studenci wykonuj? mapy dwóch ró?nych korytarzy, wcze?niej wyznaczonych przez instruktora, które nast?pnie s? przenoszone na papier i kalk?. 
 
Cena kursu

2500* PLN + 150 PLN licencja + 250z? podr?cznik

*w cen? kursu nie jest wliczona cena gazów, wej?ciówek na miejsca nurkowe (kursanta i instruktora) oraz koszty pobytowe instruktora (nocleg, przelot, itd)