Menu Tresc
 
Start arrow Relacje i Galerie arrow Rok 2017 arrow Relacja - Dominikana
Relacja - Dominikana
21.06.2017.
Nasz team du?o nurkuje jaskiniowo. Mamy sta?e miejscówki, gdzie wracamy cyklicznie raz lub kilka razy w roku np. Francja, Majorka, Gruzja, Meksyk czy Floryda, ale staramy si? równie? ka?dego roku zrobi? jak?? now? miejscówk? znan? z mo?liwo?ci nurkowa? jaskiniowych. Takim rejonem, w którym praktycznie na ka?dej z wysp mo?na nurkowa? w jaskiniach s? Karaiby. Nurkowali?my ju? na Kubie, "prawie" na Bahamach, a w tym roku wybór pad? na Dominikan?. Wynaj?li?my super dwupoziomowy apartament w samym centrum wcale nie super stolicy Santa Domingo. Mimo tego by?a to jedyna s?uszna lokalizacja z racji relatywnie niewielkiej odleg?o?ci do jaski? po?o?onych zarówno po jednej jak i drugiej stronie miasta. Naszym przewodnikiem by? Denis, facet który zna tamtejsze jaskinie jak w?asn? kiesze?, gdy? od kilkunastu lat odkrywa je, eksploruje i mapuje. I tak razem zrobili?my 8 nurkowa? przez pi?? dni nurkowych. Jaskinie ciekawe widokowo, naciekowe, niestety cz??? z nich lekko rozczarowa?a nas swoj? niewielk? d?ugo?ci?. Czasami na podstawowym secie butli robili?my ca?? jaskini? ??cznie z wszystkimi mo?liwymi bocznymi ci?gami. Mo?e to troch? marudzenie, ale widzieli?my ju? wiele jaski? I jeste?my przyzwyczajeni do du?ych systemów,, w których braknie mo?liwo?ci butlowych, a nie odleg?o?ci do przep?yni?cia. Reasumuj?c, wyjazd mega udany, kolejne miejsce na jaskiniowej mapie ?wiata zaliczone, ale zosta?o ich jeszcze tyle, ?e niekoniecznie trzeba wraca? na Dominikan?.