Menu Tresc
 
HEMMOOR 4-7.X
17.07.2018.
Zapraszamy na tradycyjn? listopadow? tek-wypraw? do Niemiec. Tym razem dla odmiany, zamiast kamienio?omu Wildschutz wybrali?my kamienio?om Hemmoor. Akwen znajduje si? w Dolnej Saksonii w okolicach Hamburga zatem dotarcie na miejsce zajmie nam ok 8 - 9 godzin.
TERMIN
4 - 7 pa?dziernik 2018 NURKOWANIE
Plan zak?ada trzy dni nurkowe (pi?tek, sobota, niedziela) w zakresie g?boko?ci adekwatnym do posiadanych uprawnie?.
 
ImageImage 
 
UWAGA! BARDZO WA?NE!  
  1. W akwenie jest zakaz nurkowania na pojedynczych butlach z jednym automatem!
  2. Dodatkowo, aby by? dopuszczonym do nurkowania nale?y:
  • Przedstawi? certyfikat
  • Badania lekarskie
 ImageImage 
 
HEMMOOR to wapienny kamienio?om o max g??boko?ci oko?o 60 m i rozmiarze 1300x500m. ?rednia widoczno?? w akwenie wynosi oko?o 10-15 metrów. Pod wod? du?o atrakcji: od dróg znaków drogowych, poprzez ruiny budynków eksploatacyjnych kamienio?omu, ruroci?gi, samolot, samochody, przyczepy kampingowe, oraz przedmioty zatopione przez miejscowych p?etwonurków. Obiektem który zas?uguje na szczególn? uwag? jest gigantyczna rampa, która kiedy? s?u?y?a dla ci??arówek a teraz do ?wicze? dla nurków. Rozpoczyna si na g??boko?ci 32m. Na rampie stoi du?a wywrotka a wokó? jest wiele zatopionych obiektów do ogl?dania. Do wody jest kilka wygodnych zej?? a baza nurkowa znajduje si? bezpo?rednio nad wod? i oferuje wszystkie gazy dost?pne od r?ki.

ZAKWATEROWANIE
Domki w bezpo?rednim s?siedztwie kamienio?omu, z w pe?ni wyposa?on? kuchni?, zatem gotujemy sami :-)
CENA
  • Noclegi 553€ za domek / za ca?y pobyt - szacunkowo 100 - 115 € za osob?- jak zamkniemy list? ch?tnych podzielimy potrzebne domki na ilo?? uczestników i sprecyzujemy kwot? 
  • Wej?ciówka na kamienio?om 11€ / dzie? 
  • Nape?nianie butli: POWIETRZE 0,45€ / litr, EAN 50 12-15€ w zale?no?ci od butli
  • Op?ata Aquatek’a 50€
Ch?tnych prosimy o kontakt do 15 wrze?nia 2018.
Zmieniony ( 29.08.2018. )