Menu Tresc
 
Start arrow Relacje i Galerie arrow Rok 2017 arrow Relacja - Hemmoor
Relacja - Hemmoor
22.11.2017.
Wiele przez 15 lat naszego dzia?ania powsta?o "tradycji", jedn? z nich jest listopadowy wyjazd do niemieckich kamienio?omów.  Zaawansowana jesie? daje mo?liwo?? relatywnie zaawansowanych  kameralnych nurkowa?. Po tzw. "sezonie" nurkowiska s? wzgl?dnie puste a widoczno?? bardzo dobra. Z racji w/w ch?ci wykonania lekko g??bszych nurków zwykle wybierali?my dwa akweny: Sparmann lub Wildschutz (ze wskazaniem na ten drugi). Jako, ?e bie??cy rok mia? by? rokiem nowych miejscówek zatem tradycyjny listopad zosta?, kraj docelowy równie? a zmieni? si? kamienio?om - wybrali?my s?ynny Hemmoor. To co zastali?my zaskoczy?o nas pozytywnie - imponuj?ca wioska nurkowa z domkami w stylu norweskim, wyposa?onymi w podgrzewane suszarnie sprz?tu z regulacj? wilgotno?ci, saun?, komfortowe sypialnie i cz??? kuchenn?. Rewelacyjna jest te? lokalizacja domków w stosunku do akwenu - cz??? nurkowa? wykonali?my "na pieszo" przebieraj?c si? w ciep?ych domkowych pomieszczeniach. I wreszcie sam akwen: wizura lekko  20 m, szybko osi?galne wi?ksze g??boko?ci i bardzo du?o atrakcji na g??boko?ciach ?rednich - jednym s?owem warunki idealne. Ca?o?ci dope?nia?o szybkie bicie wszystkich gazów (w zasadzie dla tych mniej leniwych te? na pieszo). Reasumuj?c kamienio?om inny ni? sakso?skie, na równi lub lekko bardzie atrakcyjny a ?e nie zanurkowali?my we wszystkich mo?liwych miejscówkach zatem nie zostaje nam nic innego jak tam wróci? :-)

Zmieniony ( 22.11.2017. )