Menu Tresc
 
Start arrow KISS SIDEWINDER
KISS SIDEWINDER CCR
22.11.2017.

Image

OPIS JEDNOSTKI
SIDEWINDER to mCCR czyli mechanicznie kontrolowany rebreather, oznacza to ?e do p?tli przez dysz? sta?ego przep?ywu podawana jest sta?a ilo?? tlenu adekwatna do ilo?ci metabolizowanej przez organizm przy sta?ym umiarkowanym wysi?ku, a chwilowe wy?sze zapotrzebowanie podczas zwi?kszonego wysi?ku czy fazy wynurzania pokrywamy dodaj?c tlen r?cznie zaworem manualnego dodawania tlenu tzw. MAV (Manual Add Valve). Oczywi?cie jak w ka?dym CCR tlen w p?tli wymaga rozrzedzenia tzw. diluentem, który w SIDEWINDER pod??czony jest ze z??czem QC9 z prawej butli sidemount. Dodawanie diluentu odbywa si? z pomoc? automatycznego zaworu diluentu tzw. ADV (Automatic Diluent Valve) aczkolwiek istnieje równie? opcjonalne mo?liwo?? do?o?enia do zestawu zaworu r?cznego dodawania. SIDEWINDER wyposa?ony jest w ok 10l obj?to?ci przeciwp?uco umieszczone pomi?dzy uprz??? sidemount, a plecami nurka. Umiejscowienie to nie powoduje zg?szczenia w obr?bie klatki piersiowej jak w rebreatherach z przeciwp?ucami umieszczonymi z przodu na ramionach ani nie zwi?ksza gabarytu urz?dzenia jak w rebreatherach z tylnym umiejscowieniem przeciwp?uc. SIDEWINDER posiada unikalny system podwójnych aksjalnych scrubberów, co czyni konstrukcj? bardziej kompaktow? i bardziej odporn? na ca?kowite zalanie. Zawarto?? tlenu w p?tli monitorowana jest przez 3 czujniki tlenowe umieszczone w g?owicy po stronie wdechowej i po??czone z komputerem Sherwater lub Divesoft w zale?no?ci od preferencji u?ytkownika. Poszczególne komponenty systemu mo?emy zamontowa? na dowolnego typu uprz??y sidemount przy pomocy dostarczonej w zestawie p?yty/adaptera. Do naszej uprz??y SM montowana jest równie? 0,85-2 litrowa butla tlenowa, z której poprzez dostarczony w zestawie zmodyfikowany pierwszy stopie? automatu SIDEWINDER zasilany jest tlenem. Ca?o?ci systemu dope?nia zabierana obligatoryjnie, ka?dorazowo lewa butla sidemount traktowana jako bailout.

 

ZALETY

 • Modu?owo??, niewielka waga i ma?y gabaryt, czyli uproszczony transport zarówno samolotem jak i w akcjach z trudnym doj?ciem do wody
 • Wyj?tkowy system z dwoma scrubberami co daje wy?szy poziom bezpiecze?stwa i tolerancj? na zalania oraz czyni jednostk? bardziej kompaktow?
 • Nie wymaga konieczno?ci u?ycia specyficznych wielko?ci butli - mo?emy u?y? ka?dego rodzaju butli, co daje mo?liwo?? nurkowania w ka?dej na ?wiecie bazie i lokalizacji (oczywi?cie warunkiem jest dost?pno?? tlenu)
 • ?atwy, op?ywowy sposób transportu butli bailout (jako klasycznie mocowane butle sidemount)
 • Mo?liwo?? wykorzystania równie? butli z diluentem  jako bailout (w ilo?ci zale?nej od wielko?ci u?ywanych butli sidemount ale zawsze wi?cej ni? klasyczne butle 2-3l)
 • U?atwione awaryjne procedury partnerskie - konfiguracja Sidewinder’a zachowuje klasyczny uk?ad dwóch automatów sidemount z czego jeden z w??em 2-2.1m
 • Nie wymaga równie? zmiany dotychczasowego setu sidemount - ta sama uprz??, automaty, butle

ELEMENTY SK?ADOWE SYSTEMU

 

 1. W?? zasilaj?cy suchy skafander
 2. Pod??czenie diluentu
 3. Automat z w??em 2m (dla partnera lub bailout #2)
 4. ADV – automatyczny zawór diluentu
 5. Przeciwp?uco
 6. Prawy scrubber
 7. Automat bailout #1
 8. DSV – Dive Surface Valve
 9. Monitoring PPO2
 10. W?? do inflatora
 11. Zawór nadmiarowy
 12. Pod??czenie – 3 czujniki tlenu
 13. MAV – manualne dodawanie tlenu
 14. Lewy scrubber
 15. Automat tlenowy
 16. Butla tlenowa 

UWAGI 

 • W fabryczny sk?ad zestawu KISS SIDEWINDER nie wchodzi: uprz?? sidemount, butle i automaty sidemount oraz butla tlenowa – aczkolwiek nie ma potrzeby zmiany dotychczas u?ywanej uprz??y i butli – wszystkie modele uprz??y i wielko?ci butli s? kompatybilne z  SIDEWINDER CCR, a w zestawie fabrycznym dostarczona jest p?yta monta?owa.
 • Reszta komponentów widoczna na powy?szej grafice dostarczana jest w zestawie fabrycznym.
 • Wyj?tek stanowi komputer monitoruj?cy poziom tlenu w p?tli – u?ytkownik ma mo?liwo?? wyboru komputera marki Sherwater lub Divesoft lub zastosowanie w?asnego komputera (poszczególne opcje generuj? ró?nice cenowe).
 • Do wyboru mamy równie? wersje na wody ciep?e oraz na wody zimne. Dla nurkowania w wodzie poni?ej 16 stopni Celsjusza producent pokrywa zewn?trzn? powierzchni? kanistrów specjalnym materia?em izolacyjnym co podnosi wydajno?? scrubbera w zimnej wodzie o 30%   

SZKOLENIA
Zakup jednostki nie jest mo?liwy bez uczestnictwa w kursie PSAI KISS SIDEWINDER REBREATHER DIVER. Jako firma oferujemy szkolenia PSAI KISS SIDEWINDER w wersji open water oraz overhead. Na chwil? obecn? nasz instruktor Jacek Konikowski jest jedynym instruktorem w Europie uprawnionym do przeprowadzania szkole? na t? jednostk?!

SERWIS
Wykonujemy wszystkie us?ugi serwisowe jednostek firmy KISSREBREATHERS tj. zarówno coroczne przegl?dy jak i ewentualne bie??ce usterki. Nasza firma jest jedynym autoryzowanym serwisem KISS’a w Europie!

DODATKOWE INFORMACJE

Wi?cej informacji na temat jednostki SPIRIT SIDEWINDER, histori? jej powstania, ideologi? firmy Kiss Rebreathers – instrukcje – szczegó?owe info odno?nie cz??ci sk?adowych i technologii – oraz wiele innych przydatnych informacji – mo?na znale?? na stronie http://www.kisssidewinder.com

W razie jakichkolwiek pyta? odno?nie jednostki KISS SIDEWINDER, szkolenia lub serwisu prosimy o kontakt:

Jacek Konikowski  tel: 513 104 886 lub e-mail: info@aquatek.pl

 

Zmieniony ( 30.12.2018. )