Menu Tresc
 
Start arrow Kursy REKREACYJNE arrow Sport PSAI arrow ABC REC - Advanced Buoyancy Control - kurs specjalizacji
ABC REC - Advanced Buoyancy Control - kurs specjalizacji
04.07.2012.
Image 
 
Cel kursu

Celem kursu jest  podniesienie jako?ci i wydajno?ci nurkowania zarówno dla siebie samego jak i ca?ego zespo?u. Ujednolicenie procedur zwi?zanych z sytuacjami awaryjnymi oraz pracy w grupie. Jest to szkolenie maj?ce na celu skupienie si? g?ównie na takich elementach jak : poprawne wywa?enie i perfekcyjna p?ywalno??, techniki pracy p?etwami w tym p?ywanie do ty?u, praca w zesple, S-drill – umiej?tno?ci obrazuj?ce sytuacje dzielenia si? gazem w nag?ych wypadkach, ?wiczenia zwi?zane z utrat? ?wiat?a oraz strzelania bojki SMB. 

Wymagania sprz?towe:
 
Wersja REC (rekreacyjna) prowadzona jest w konfiguracji jednobutlowej oraz pozosta?ym sprz?cie, jaki kandydat aktualnie u?ywa.
 
Wymagania do przyst?pienia do kursu ABC REC 

Ka?dy kandydat musi posiada? uprawnienia Open Water Sport Diver.
 
Czas i miejsce

Kurs Advanced Buoyancy Control nie wymaga szczególnego miejsca i mo?e by? przeprowadzony w ka?dej otwartej wodzie z minimaln? widoczno?ci? 5m oraz w zakresie g??boko?ci od 5m do 20 metrów.  Czas trwania kursu to 3 dni nurkowe (6 nurkowa? o sumarycznym czasie ok. 400 min)

Cena:  1.300 PLN + 150 PLN licencja + 125 PLN manual brutto
Zmieniony ( 10.07.2018. )