Menu Tresc
 
Start arrow Wyjazdy nurkowe arrow Krajowe arrow MINE DIVING WEEKEND 24-26.V
MINE DIVING WEEKEND 24-26.V
15.03.2019.
Zapraszamy na wyjazd nurkowy MINE DIVING WEEKEND  - w Polsce kopalnia magnezytu Maria Concordiaczyli i w Czechach  kopalnia rud zelaza. 


TERMIN
24 – 26 maj 2019
 
MIEJCA NURKOWE
 
KOPALNIA PODGÓRZEKOPALNIA HRANICNA

Niewielewiadomo o historii wydobycia rudy ?elaza w Hrani?nej – zamkni?tejkopalni rudy ?elaza. Pocz?tki si?gaj? drugiej po?owy XIX wieku.W latach 1960–1967 wydobyto w z?o?u Hrani?ná 173 tys. tonrudy ?elaza. Po wydobyciu oko?o 60% z?o?a opracowano planzniszczenia i zabezpieczenia wyrobisk górniczych. W 2019 r.opuszczon? kopalni? zabezpiecza?o Towarzystwo HistoryczneGórnictwa Rychlebskiego. W ramach prac zwi?zanych z ochron?zbudowano wej?cia do zatopionej przestrzeni do nurkowania. Doeksploracji s? teraz 3 korytarza na g?eboko?ci - 21m, 50m i 90m

 

 

 
KOPALNIA MARIA CONCORDIA

Powsta?a na pocztku XX wieku, a w latach 20. by?a najwi?kszym zak?adem przemys?owym w okolicy. By?a czynna do lat 80 ub. wieku. W czasie II wojny ?wiatowej w wyrobiskach kopalni prowadzono produkcj? zbrojeniow?, wytwarzaj?c cz??ci do samolotów i ci?gników artyleryjskich. Kopalni? charakteryzuje twarda ska?a, brak wi?c obudowy drewnianej co daje wra?enie nurkowania w naturalnej jaskini. Nasze miejsce nurkowe (poziom wody) zaczyna si? 40m poni?ej poziomu gruntu, zatem pewnym wyzwaniem a zarazem podnosz?c? atrakcyjno?? przygod? jest transport sprz?tu oraz opuszczenie nurkuj?cych na linach pionowym szybem.
 
ImageImage 

RAMOWY PLAN WYJAZDU
Jako ?e, w ka?dym z obiektów jest ?ci?le okre?lona maksymalna ilo?? nurkuj?cych w ci?gu jednego dnia, plan zak?ada podzia? na 2 grupy. Jedna z grup nurkuje w sobot? w Kowarach a druga w Sobótce. W niedziel? zamienimy lokalizacj? grupami, dzi?ki czemu ka?dy zanurkuje w obu kopalniach.
  • 24.V (pi?tek) – dojazd na miejsce w godzinach wieczornych
  • 25.V (sobota) –  GRUPA I - 2 nurkowania w Hranicna, GRUPA II – 2 nurkowania w Maria Concordia
  • 26.V (niedziela) - GRUPA I - 2 nurkowania w Maria Concordia, GRUPA II – 2 nurkowania w Hranicna, pó?nym popo?udniem wyjazd do domów
ZAKWATEROWANIE
 Hotel ?l??a w Sobótce - pokoje dwuosobowe ze ?niadaniem


KOSZT WYJAZDU - 1150 PLN
 
Cena obejmuje:
  • 2 noclegi ze ?niadaniem i kolacj? w sobote
  • op?aty za nurkowania w kamieno?omie Maria Concordia i kamienio?omie Hranicna
  • Gazy i ewentualnie brakuj?ce butle - przy normatywnym RMV potrzeba zestaw 2x12ltr EAN32 + 1 stage EAN32 / dzie? nurkowy (z racji utrudnie? logistycznych z nape?nianiem butli zabieramy z sob? odpowiedni? ilo?? butli na dwa dni) 
  • opiek? i logistyk? Aquateka 
Cena nie obejmuje:
  • Dojazdu 
  • ubezpieczenia nurkowego  
 
Chetnych prosimy o kontakt do 15 kwietnia 2019
 
Zmieniony ( 15.03.2019. )