Menu Tresc
 
Start arrow Kursy CCR arrow CCR Trimix Diver LEVEL II (Expedition) - 75 metrˇw
CCR Trimix Diver LEVEL II (Expedition) - 75 metrˇw
08.05.2018.
Image 
 
Kurs Expedition Mixed Gas Closed Circuit Rebreather Diver jest przeznaczony dla tych nurków, którzy chc? nurkowa? z wykorzystaniem obiegu zamkni?tego z trimixem jako diluentem do maksymalnej g??boko?ci 75m.
 
Celem kursu jest przygotowanie do prawid?owego i bezpiecznego przeprowadzania nurkowa? dekompresyjnych z trimixem jako diluentem wykorzystuj?c mechaniczny rebreaather sidemountowy SPIRIT SIDEWINDER firmy Kissrebreathers.
 
Opis jednostki: KISS SPIRIT SIDEWINDER
WYMAGANIA WST?PNE
  • Minimum 18 lat
  • Uprawnienia Fundamentals Mixed Gas Closed Circuit Rebreather Diver (60m)
  • Minimum 15 zalogowanych nurkowa?  na obiegu zamkni?tym (CCR) od uko?czenia kursu CCR Fundamentals z trimixem jako diluentem w zakresie g??boko?ci 46-60m
UWAGA!
Kurs ten mo?e by? nauczany w po??czeniu z PSAI Open Circuit Mixed Gas (Trimix OC), wed?ug uznania odpowiednio wykwalifikowanego Instruktora, certyfikat uko?czenia mo?e by? wydany dopiero wtedy, gdy nurek spe?ni wymagania okre?lone w Standardach dla obydwu kursów.

CZAS TRWANIA KURSU
 2 dni obejmuj?ce:
  • Wyk?ady - powtórzenie szczegó?owych informacji oraz technik nauczanych na poziomie CCR Fundamentals
  • 2 nurkowania z trimixem jako diluentem do maksymalnej g??boko?ci 75m
CENA
2000* PLN + 150 PLN licencja + 250 PLN manual brutto
 
* w cen? kursu nie jest wliczona cena gazów oraz koszty pobytowe instruktora (nocleg, przelot itd.).
Zmieniony ( 10.05.2018. )