Menu Tresc
 
Start arrow Kursy CCR arrow CCR Trimix Diver LEVEL III (Explorer) - 100 metrˇw
CCR Trimix Diver LEVEL III (Explorer) - 100 metrˇw
07.05.2018.
 Image
 
Kurs Explorer Mixed Gas Closed Circuit Rebreather Diver jest przeznaczony dla tych nurków, którzy chc? nurkowa? z wykorzystaniem obiegu zamkni?tego z trimixem jako diluentem do maksymalnej g??boko?ci 100m.

Celem kursu jest przygotowanie do prawid?owego i bezpiecznego przeprowadzania nurkowa? dekompresyjnych z trimixem jako diluentem wykorzystuj?c mechaniczny rebreaather sidemountowy SPIRIT SIDEWINDER firmy Kissrebreathers.
 
Opis jednostki: KISS SPIRIT SIDEWINDER
WYMAGANIA WST?PNE
  • Minimum 18 lat
  • Uprawnienia Expedition Mixed Gas Closed Circuit Rebreather Diver (75m)
  • Minimum 15 zalogowanych nurkowa?  na obiegu zamkni?tym (CCR) od uko?czenia kursu CCR Expedition z trimixem jako diluentem w zakresie g??boko?ci 61-75m
UWAGA!
Kurs ten mo?e by? nauczany w po??czeniu z PSAI Open Circuit Mixed Gas (Trimix OC), wed?ug uznania odpowiednio wykwalifikowanego Instruktora, certyfikat uko?czenia mo?e by? wydany dopiero wtedy, gdy nurek spe?ni wymagania okre?lone w Standardach dla obydwu kursów.

CZAS TRWANIA KURSU
3 dni obejmuj?ce:
  • Wyk?ady - powtórzenie szczegó?owych informacji oraz technik nauczanych na poprzednich poziomach CCR Trimix Diver (60m i 75m)
  • 2 nurkowania z trimixem jako diluentem do maksymalnej g??boko?ci 100m.
CENA
4000* PLN + 150 PLN licencja + 250 PLN manual brutto

 
* w cen? kursu nie jest wliczona cena gazów oraz koszty pobytowe instruktora (nocleg, przelot itd.).
Zmieniony ( 10.05.2018. )