Menu Tresc
 
Start arrow Kursy CCR arrow CCR Cave Diver
CCR Cave Diver
06.05.2018.
Image 
 
Kurs PSAI CCR Cave Diver przeznaczony jest dla nurków, którzy chc? przeprowadza? nurkowania jaskiniowe  przy u?yciu rebreathera o  obiegu zamkni?tym.
WYMAGANIA WST?PNE
• Minimum 18 lat
• Posiada? uprawnienia minimum Advanced Rebreather Diver na jednostk? na której odbywa? si? b?dzie szkolenie
• Mie? zalogowane na danej jednostce minimum 50 godzin nurkowa? w wodach otwartych
 
UWAGA!
Program podzielony jest na dwa poziomy: CCR Intro to Cave Diver i  CCR  Cave Diver. Istnieje mo?liwo?? uczestnictwa w jednym, a nast?pnie po zdobyciu do?wiadczenia i pewno?ci siebie, w drugim z programów lub po??czenia dwóch poziomów w jeden rozbudowany kurs obejmuj?cy oba modu?y.
CZAS TRWANIA KURSU
Je?li traktowany jest jako kompletny kurs, który sk?ada si? z modu?ów PSAI CCR Intro to Cave & CCR Cave Diver
 
8-9 dni obejmuj?cych:

• oko?o 20-25 godzin wyk?adowych i praktycznych godzin pokazowych.
• Minimum dzie? ?wicze? przygotowawczych w warunkach wody otwartej
• 10 nurkowa? jaskiniowych
 
Dla oddzielnie przeprowadzonego poziomu 1 - CCR Intro to Cave Diver / CCR Mine Diver
 
4 dni obejmuj?ce:
 
• oko?o 10-12 godzin wyk?adowych i praktycznych godzin pokazowych.
• Minimum dzie? ?wicze? przygotowawczych w warunkach wody otwartej
• 4 nurkowa? jaskiniowych
 
Dla oddzielnie przeprowadzonego poziomu 2 - CCR Full Cave Diver

5 dni obejmuj?cych:
 
• oko?o 12-15 godzin wyk?adowych i praktycznych godzin pokazowych. 
• 8 nurkowa? jaskiniowych 

UWAGA! Na wszystkie nurkowania, ka?dy nurek musi zabra? pod wod? co najmniej jedn? butl? Bail Out, o wielko?ci 80 cuf (11.1 ltr) z d?ugim w??em 2-2.1 m.

CENA
CCR Intro to Cave Diver + CCR Full Cave Diver (8-9dni) -  4500* PLN + 150 PLN licencja + 200 PLN manual
CCR Intro to Cave Diver / CCR Mine Diver  (4 dni) - 2500* PLN + 150 PLN licencja + 200 PLN manual
CCR Full Cave Diver (5 dni) - 3000* PLN + 150 PLN licencja + 200 PLN manual

* w cen? kursu nie jest wliczona cena gazów oraz koszty pobytowe instruktora (nocleg, przelot itd.)
Zmieniony ( 10.05.2018. )