Menu Tresc
 
Start
CCR Cave Diver
06.05.2018.
Image 
 
Kurs PSAI CCR Cave Diver przeznaczony jest dla nurków, którzy chc? przeprowadza? nurkowania jaskiniowe  przy u?yciu rebreathera o  obiegu zamkni?tym.
WYMAGANIA WST?PNE
• Minimum 18 lat
• Posiada? uprawnienia minimum Advanced Rebreather Diver na jednostk? na której odbywa? si? b?dzie szkolenie
• Mie? zalogowane na danej jednostce minimum 50 godzin nurkowa? w wodach otwartych
 
UWAGA!
Program podzielony jest na dwa poziomy: CCR Intro to Cave Diver i  CCR  Cave Diver. Istnieje mo?liwo?? uczestnictwa w jednym, a nast?pnie po zdobyciu do?wiadczenia i pewno?ci siebie, w drugim z programów lub po??czenia dwóch poziomów w jeden rozbudowany kurs obejmuj?cy oba modu?y.
CZAS TRWANIA KURSU
Je?li traktowany jest jako kompletny kurs, który sk?ada si? z modu?ów PSAI CCR Intro to Cave & CCR Cave Diver
 
8-9 dni obejmuj?cych:

• oko?o 20-25 godzin wyk?adowych i praktycznych godzin pokazowych.
• Minimum dzie? ?wicze? przygotowawczych w warunkach wody otwartej
• 10 nurkowa? jaskiniowych
 
Dla oddzielnie przeprowadzonego poziomu 1 - CCR Intro to Cave Diver / CCR Mine Diver
 
4 dni obejmuj?ce:
 
• oko?o 10-12 godzin wyk?adowych i praktycznych godzin pokazowych.
• Minimum dzie? ?wicze? przygotowawczych w warunkach wody otwartej
• 4 nurkowa? jaskiniowych
 
Dla oddzielnie przeprowadzonego poziomu 2 - CCR Full Cave Diver

5 dni obejmuj?cych:
 
• oko?o 12-15 godzin wyk?adowych i praktycznych godzin pokazowych. 
• 8 nurkowa? jaskiniowych 

UWAGA! Na wszystkie nurkowania, ka?dy nurek musi zabra? pod wod? co najmniej jedn? butl? Bail Out, o wielko?ci 80 cuf (11.1 ltr) z d?ugim w??em 2-2.1 m.

CENA
CCR Intro to Cave Diver + CCR Full Cave Diver (8-9dni) -  4500* PLN + 150 PLN licencja + 200 PLN manual
CCR Intro to Cave Diver / CCR Mine Diver  (4 dni) - 2500* PLN + 150 PLN licencja + 200 PLN manual
CCR Full Cave Diver (5 dni) - 3000* PLN + 150 PLN licencja + 200 PLN manual

* w cen? kursu nie jest wliczona cena gazów oraz koszty pobytowe instruktora (nocleg, przelot itd.)
Zmieniony ( 10.05.2018. )